Ga naar De Tijd
12:08 - 08 augustus 2013 door Ben Serrure

Antwerps platform voor start-ups doet stap naar Europa

Meer in Diensten
Europees commissaris voor de digitale agenda Neelie Kroes wil al lang dat Europa meer inzet op jonge techondernemers. In haar missie krijgt ze sinds kort ook steun uit Antwerpen.

Webondernemers creëren jobs voor jonge mensen. Hun bedrijven helpen om onze economie en onze maatschappij te transformeren.’ In twee zinnen maakt Neelie Kroes op haar website duidelijk hoe ze de Europese toekomst ziet. Om dat doel te bereiken heeft Kroes al meerdere initiatieven uit de grond gestampt.

Een daarvan is het in maart gelanceerde Startup Europe, dat zogenaamde ‘accelerators’ moet promoten en ondersteunen. Het doel is om via die ondernemersplatformen jonge webbedrijfjes te helpen in het succesvol ontwikkelen van hun business. Die kunnen dan op hun beurt bijdragen aan een groeiende economische welvaart in Europa.

Een belangrijk ondersteunend onderdeel van Startup Europe is dan ook de zogenaamde Accelerator Assembly, een initiatief dat de beste accelerators met elkaar in contact moet brengen om in een bloeiend Europees netwerk jonge webondernemers de beste kansen te bieden. Die Assembly wordt georganiseerd door de grootste en belangrijkste accelerators van Europa, zoals How To Web, Seed-DB, Seedcamp en Techstars/Springboard. Die zijn een Europees netwerk aan het uitbouwen van accelerators die van elkaar kunnen leren.

Zo kreeg het Europese initiatief ook voet aan de grond in Antwerpen, bij de accelerator IdeaLabs. ‘Wij zijn vorig jaar met onze start-ups langsgeweest in Londen om onze ideeën te presenteren bij Techstars/ Springboard’, legt Cedric Deweeck van IdeaLabs uit. ‘Zij hebben ons een tijdje geleden dan gebeld met de vraag om eens te komen praten. Ze hebben ons snel kunnen overtuigen om deel uit te maken van het initiatief.’ Sinds begin deze zomer is IdeaLabs officieel lid van de Accelerator Assembly.

Via die weg is het de bedoeling dat IdeaLabs mee een rol gaat spelen op Europees niveau. ‘Het is nu de bedoeling dat we een consortium opstarten met buitenlandse partijen’, zegt Deweeck. ‘Als het lukt een internationaal netwerk op te richten, wordt het vanaf 2014 mogelijk via ons Europese subsidies te krijgen voor je start-up. Het gaat daarbij om bedragen tussen 50.000 en 150.000 euro.’

Ook op Belgisch niveau blijft IdeaLabs zijn rol van accelerator spelen. Start-ups mogen zich melden met hun idee, in welk stadium zich dat ook bevindt. Voor de beste ideeën organiseert IdeaLabs dan drie maanden lang een soort stoomcursus ondernemen, die op het einde moet uitmonden in een prototype. De accelerator steekt ook 15.000 euro in de winnende start-ups, in ruil voor 10 procent van het kapitaal.

Lees ook het opiniestuk van Cedric Deweeck: Start-ups kunnen even goed in België. 

Reageren

Opgelet: om de transparantie en de kwaliteit van het debat te bevorderen, worden reacties op de website onder eigen naam gepubliceerd.
Klik hier om uw gegevens aan te vullen.black arrow right
Gelieve de voorwaarden te accepteren
1000

Bedankt voor uw reactie. Om door te gaan met publiceren, gelieve eenmalig de spelregels te aanvaarden die u hieronder kunt nalezen. Een reactie plaatsen gebeurt altijd onder eigen naam en verantwoordelijkheid. Dank voor uw bijdrage aan het online debat.

Algemene voorwaarden


Tijd.be is de website van De Tijd, een uitgave van Mediafin nv.

Maatschappelijke zetel: Tour & Taxis, Havenlaan 86 C b 309, 1000 Brussel, info@mediafinmediafin.be.
BTW-nummer: BE 404.800.301

Toepasselijkheid

Elk bezoek aan deze website van Mediafin is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Door zijn bezoek aan de website stemt de gebruiker stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden, ongeacht het gaat om een gratis bezoek aan de website dan wel een bezoek waarvoor op een of andere wijze wordt betaald aan Mediafin. Bij het registreren op deze website of het betalend gebruik ervan aanvaardt de gebruiker expliciet de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Licentieverlening

Mediafin verleent de gebruiker een tijdelijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie met betrekking tot de content van deze site. Dit geldt tevens indien de gebruiker toegang verkrijgt tot o.m. betalende gedeeltes of diensten van de website door middel van een login die hij ter beschikking krijgt van een derde, zoals bvb. zijn werkgever. In dat laatste geval verbindt de gebruiker er zich tevens toe de gebruiksvoorwaarden die overeengekomen zijn met deze derde na te leven.
Deze licentie op de content en de toegekende login mogen niet worden gedeeld met andere personen of gelijktijdig op verschillende apparatuur worden uitgeoefend. De licentie is niet overdraagbaar aan derden, tenzij na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Mediafin.

Uw registratie

Voor sommige diensten aangeboden op deze website wordt de bezoeker ertoe uitgenodigd om zijn persoonsgegevens mee te delen. De bezoeker gaat uitdrukkelijk akkoord om:
a) correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier; en  

b) deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk en spontaan te actualiseren.
Mediafin behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en/of de gevraagde (gratis of betalende) dienst te schorsen of te weigeren.

c) met een registratie kan de bezoeker ook deelnemen aan community services op deze site, zoals commentaren geven bij artikels en bij aanbevelingen. Om de kwaliteit van die bijdragen te garanderen, kan er niet deelgenomen worden onder een schuilnaam. De gebruiker aanvaardt derhalve dat als gebruikersnaam zijn naam volledig of gedeeltelijke (voornaam en de eerste letter van de familienaam) zal worden gepubliceerd (voorbeeld: Jan Achternaam of Jan A.)

Beperkingen aan het gebruiksrecht

Voor zover technisch mogelijk en door Mediafin voorzien, mag de gebruiker voor backup-doeleinden en voor zijn eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik, een kopie van de  content maken en/of deze geheel of gedeeltelijk afdrukken of downloaden, op voorwaarde dat alle copyrightkennisgevingen en andere mededelingen die op haar content vermeld worden, ook goed zichtbaar en onuitwisbaar op de reservekopie komen te staan.
Het is de gebruiker niet toegestaan volgende handelingen te stellen:
(i)    de content, geheel of gedeeltelijk, demonteren of ontsleutelen;
(ii)    de content, geheel of gedeeltelijk, wijzigen of er afgeleide werken van maken;
(iii)    de content, geheel of gedeeltelijk, op enigerlei wijze gebruiken om commerciële diensten aan derden te verlenen;
(iv)    de content, geheel of gedeeltelijk, kopiëren, verkopen, verdelen, vertalen, verspreiden, reproduceren, publiceren, verhuren, in (onder)licentie geven of op andere wijze overdragen;
(v)    de in haar content aangebrachte eigendoms- en auteursrechtaanduidingen, geheel of gedeeltelijk, wijzigen of verwijderen;
(vi)    de beveiliging (pogen) verwijderen, uitschakelen of omzeilen;
(vii)    installatie-, activatie- en/of toegangscodes doorgeven aan derden.

Aansprakelijkheid

Mediafin streeft ernaar dat de informatie op haar website up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de website gebeurt op risico van de bezoeker. Mediafin geeft geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar website, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de bezoeker zou lijden in het kader van het bezoek aan deze website. Zij is evenmin aansprakelijk voor  telecommunicatiekosten die  hoger dan verwacht of gebruikelijk zouden zijn, en dit ongeacht het door de bezoeker gebruikte medium. Mediafin  is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Zij behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk(e) oponthoud of onbeschikbaarheid kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.

Links naar andere websites

De websites bevatten meerdere links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat Mediafin deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft Mediafin enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze websites. Mediafin kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.

Online transacties

Het aanbieden van de betalingsmogelijkheid via het web houdt geen enkele garantie in vanwege Mediafin dat dit systeem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten zou zijn. Mediafin is niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, geleden door de uitvoering van de betalingsopdrachten via het web.

Bij transacties waarbij de bezoeker een betaling verricht kan deze zijn herroepingsrecht niet uitoefenen in de gevallen voorzien in art. 47 § 4 1° en 2° van de Wet op de marktpraktijken en consumentenbescherming.

De correspondentie en de gebeurlijke commerciële akkoorden tussen twee bezoekers van de website (vb. aanbieder en afnemer van een product of dienst vreemd aan de producten of diensten van Mediafin) ontstaan naar aanleiding van de door Mediafin geleverde diensten, inclusief de betalingen en de levering van de door partijen aangeboden diensten of producten, met inbegrip van alle voorwaarden en waarborgen hieraan verbonden, gebeuren uitsluitend tussen deze beide partijen. Mediafin is in dit kader een derde, en kan op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

Prijsaanpassingen

Mediafin heeft het recht om haar prijzen steeds aan te passen.

In het geval van een abonnement met flexibele looptijd wordt het abonnement stilzwijgend en automatisch hernieuwd conform dezelfde looptijd en de aangepaste prijs. De klant kan op elk moment het abonnement opzeggen. De beëindiging van het abonnement treedt in voege op de vervaldag van het gefactureerde abonnement.

Intellectuele eigendomsrechten

De op de website verstrekte informatie en geleverde diensten, alsook elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Mediafin. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Mediafin.
Het opslaan van informatie van de website in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser. U mag zonder onze toestemming wel onze artikels gebruiken of reproduceren als privé-persoon voor strikt persoonlijk gebruik. Voor meer informatie hierover kan u terecht op www.reprocopy.be

Privacy en inzamelen van informatie

Mediafin neemt de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens.

Bij registratie, aankopen en acties
Bij een bezoek aan de website zamelen wij mogelijk een aantal persoonsgegevens in. Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Mediafin nv, Tour & Taxis, Havenlaan 86 C b 309, 1000 Brussel om deze te gebruiken voor administratie, marketing of marktonderzoek. Zij kunnen worden doorgegeven aan commerciële partners. Uw persoonsgegevens kunnen tevens gebruikt worden voor direct marketingdoeleinden. Indien de gebruiker niet wenst dat zijn informatie op deze manier gebruikt wordt, kan hij ons bedrijf contacteren via de onderaan deze pagina opgegeven kanalen.

Bij gebruik van bepaalde diensten
Mediafin bewaart ook informatie in haar databanken die noodzakelijk is om bepaalde, unieke diensten zoals het portefeuillebeheer aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Zo is online portefeuille-opvolging maar mogelijk voor zover u de informatie invoert in onze databanken. Verder kan deze informatie gebruikt worden om via analyses de dienstverlening verder te verbeteren en om u verder gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

In log-files
Ten slotte wordt er informatie verzameld inlog-files. Mediafin kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod van Mediafin nog beter afstemmen op de interesses van de gebruikers.

Robinsonlijst
Mediafin hanteert een Robinsonlijst. De Robinsonbestanden bevatten de adresgegevens van de personen die geen ongevraagde geadresseerde commerciële boodschappen meer wensen te ontvangen van bedrijven, lid van de BDMA (Belgian Direct Marketing Association).
Er bestaan twee verschillende Robinsonlijsten: een voor de mailings via de post (Robinson Mail) en een voor de telefonische prospectie (Robinson Phone). 

Andere
Ons bedrijf kan de persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
De bezoeker heeft het recht op inzage en verbetering na schriftelijke aanvraag.
Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wij verzamelen ook mogelijk niet-persoonlijke gegevens over de bezoekers, zoals bijvoorbeeld welk besturingssysteem of internetbrowser ze gebruiken.
Op de website gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek die ons o.a. toelaten te controleren of de bezoekers de Algemene Voorwaarden naleven, en om ons aanbod nog beter op uw interesses af te stemmen. Door het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden aanvaardt de bezoeker van deze site ook het gebruik van cookies door Mediafin. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website.

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven handelingen, kunt u ons contacteren per brief op het adres vermeld bovenaan deze Algemene Voorwaarden.
Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van de BDMA: www.robinsonlist.be

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web:
- kan u van ons telefonische oproepen krijgen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen
- kan u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn.
Wenst u dit niet, klik dan hier

Als u ons via het web uw e-mailadres meedeelt:
- kan u van ons e-mails ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.
- kunnen wij uw e-mailadres doorgeven aan commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.
Wenst u dit niet, klik dan hier

Als u ons via het web uw postadres meedeelt:
- kan u in de toekomst van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen:
- kan u mailings ontvangen van commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.
Wenst u dit niet, klik dan hier

In dit laatste geval dient u ons uw exacte naam en uw adres mee te delen.
Als u meent dat onze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', neem dan contact op met ons, op het adres vermeld bovenaan deze Algemene Voorwaarden.

Geschillen

Alle geschillen naar aanleiding van het bezoek aan de website en het gebruik dat u van onze diensten maakt, worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de rechtbanken te Brussel.

Spelregels interactiviteit tijd.be

Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. U dient zich te houden aan de wettelijke regels en de algemene fatsoensnormen. U reageert in de eerste plaats op het artikel, niet op elkaar. We vragen dat u onderbouwde reacties plaatst, uw eigen mening geeft en argumenten aanbrengt, geen slogans.

Daarnaast zijn er zaken die De Tijd niet vindt thuishoren in een serieuze discussie en die reden kunnen zijn om maatregelen te nemen. Uw bericht kan verwijderd worden of we kunnen ervoor zorgen dat uw bijdragen voortaan pas na nalezing door een moderator op onze site verschijnen. Helpt ook dat niet of bestaat uw account enkel om de regels te omzeilen, kunnen we overgaan tot een definitieve blokkering. U kan in dat geval geen reacties meer plaatsen. Als u definitief wordt geblokkeerd, hebt u pech. Smeekbedes noch scheldpartijen helpen.

Dit tolereert De Tijd niet:

 • Het aanvallen, vernederen of op andere wijze zwart maken van andere sitebezoekers. Heeft iemand in uw ogen ongelijk, leg dan uit waarom en beperk u niet tot de veronderstelling dat hij of zij dan wel dom moet zijn.
 • Geweld, racisme, anti-semitisme, zwartmaken of zonder bewijzen beschuldigen van publieke figuren, groepen of organisaties. Ook kwalificaties als 'tsjeven', 'sossen', 'gangsters' of 'verraders' worden niet getolereerd. Kritiek kan, scheldnamen niet.
 • Te dominante aanwezigheid in de reacties, met als enig doel andere sitegebruikers te provoceren of te intimideren.
 • Bedreigingen, al dan niet fictief, aan het adres van de andere sitebezoekers, van De Tijd en haar redactie of van publieke figuren. Hiervan zal aangifte worden gedaan en uw gegevens zullen worden overgedragen aan de politie.
 • Niet-inhoudelijke reacties en reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Het artikel waarop u reageert is een uitnodiging om uw mening neer te pennen, geen excuus om uw stokpaardjes boven te halen.
 • Vulgair taalgebruik of berichten in een andere taal dan het Nederlands. Korte quotes in andere talen kunnen wel.
 • Het oneindig herhalen van een reactie met dezelfde strekking en/of het knippen en plakken van een reactie en het bevuilen van de reacties.
 • Nietszeggende reacties als 'hallo', 'pfff', 'jawadde', 'man, man, man', enz. met als doel uw stempel te drukken en vooral uw eigen reactie terug te willen zien. Ook persoonlijke anekdotes die op geen enkele manier argumenten aanbrengen vinden we geen bijdrage leveren aan het debat.
 • Het plaatsen van privé-gegevens van uzelf of van anderen. Uw e-mailadres plaatsen op een publieke site zorgt enkel maar voor extra spam. Wilt u in contact treden met een commentaarschrijver, dan kunt u ons hiervoor als tussenpersoon gebruiken (mail ons op multimedia@mediafinmediafin.be).
 • Reacties die enkel bestaan uit een link naar een website. Vertel andere sitebezoekers wat u gelezen hebt en waarom u het interessant vond en plaats daarbij de link naar het oorspronkelijke document.
 • Het plaatsen van reacties in hoofdletters, dit wordt als schreeuwerig ervaren. Deze reacties zullen worden verwijderd.
 • Reacties die geen enkele moeite doen om Algemeen Beschaafd Nederlands te gebruiken.
 • Herhaling van wat al door een ander gezegd is of het aanhalen van reacties om er enkel een zinnetje als 'vind ik ook' of '100 procent gelijk' aan toe te voegen. Uw korte mening kunt u kwijt in de poll op de homepage, in de reacties verwachten we argumenten.


Correct Nederlands

De Tijd vraagt van u een inspanning om correct Nederlands te gebruiken, zodat anderen ook kunnen begrijpen wat u schrijft. Controleer dus uw bijdrage voordat u ze plaatst.  

Deelname aan de community service voor beleggers

Als geregistreerde De Tijd-lezer kan u gratis de aanbevelingen van andere gebruikers consulteren. U kunt ook zelf een aanbeveling met commentaar voor een aandeel achterlaten op deze pagina. Om de kwaliteit van deze community service te garanderen vragen we vooraf de Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Noteer dat bij een commentaar minstens uw verkorte gebruikersnaam zal worden weergegeven en dat er enkel tussen 7u ’s morgens en 23u ’s avonds commentaren kunnen worden achtergelaten. De inhoud op deze pagina’s valt niet onder verantwoordelijkheid van de redactie van De Tijd.

De gebruiker aanvaardt dat Mediafin, uit eigen beweging of op het eerste officiële verzoek van de bevoegde marktautoriteit of lastens een gerechtelijk onderzoek, de persoonsgegevens zal overmaken van de gebruiker die er wordt van verdacht een inbreuk te hebben gepleegd op de reglementering inzake marktmisbruik.

 

Blokkeren

Als de inhoud van een reactie naar het oordeel van de moderator ontoelaatbaar is, zal ze verwijderd worden. Tijd.be heeft vertrouwen in zijn lezers en wil de debatten op de site zo dynamisch mogelijk houden. Daarom worden reacties in de regel onmiddellijk gepubliceerd.

Toch kunnen we geplaatste commentaren achteraf alsnog aanpassen of verwijderen. Moeten we dat opvallend vaak doen, beschouwen we dat als een schending van ons vertrouwen en volgt een gele kaart. Die zorgt ervoor dat uw bijdragen tijdelijk tegengehouden worden en pas zullen verschijnen na expliciete goedkeuring door een moderator. Is het u na lezing van deze spelregels niet duidelijk waarom u een gele kaart ontvangen hebt, kunt u meer uitleg vragen via multimedia@mediafinmediafin.be. Doe dat niet door de redactie aan te spreken in een commentaar op de site.

Blijkt uit uw verdere bijdragen dat ze opnieuw zonder voorafgaande moderatie geplaatst kunnen worden, trekken we de gele kaart weer in. Is dat niet het geval of gaat de kwaliteit van uw commentaren daarop nog verder achteruit, volgt een rode kaart en de definitieve uitsluiting. Pogingen om die uitsluiting te omzeilen, worden niet getolereerd.

Algemene principes

De beslissing om een reactie te wijzigen of te schrappen is de autonome bevoegdheid van de redactie. We verstrekken u graag meer uitleg over onze beslissing na een mail aan multimedia@mediafinmediafin.be maar vermijden eindeloze discussies op basis van een duidelijk andere interpretatie van een reactie.

Het online plaatsen van een reactie houdt geen inhoudelijke goedkeuring door de redactie in. De neergeschreven mening blijft voor rekening van de auteur.

We vragen u daarom ook uw echte gegevens te gebruiken bij registratie op onze site. Voor andere sitebezoekers bent u anoniem, maar u blijft aansprakelijk voor uw woorden.

Merkt de redactie dat er op een artikel enkel (nog) ongepaste reacties binnenkomen of dat de discussie na verloop van tijd sterk afgeweken is van het eigenlijke onderwerp, kan de reactiemogelijkheid alsnog afgesloten worden. Bij sommige artikels zijn reacties nooit mogelijk.

De redactie kan uw reacties of delen daarvan publiceren in de gedrukte krant.

Dow Jones Indices

Attribution Notice
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM ? 2000 Dow Jones & Company, Inc.

Terms and Conditions of Access
Tijd.be, at our discretion, provide you with services including, but not restricted to, news and information services. You agree to comply with the conditions imposed on your use of the services, as set out in these Terms and Conditions of Access and elsewhere in our Internet site. These services may be outside our control or provided by a third party in which in case we cannot take responsibility for their content, or for any delays, interruptions or errors in the provisions of these additional services, provided we have exercised reasonable care and diligence in the selection of such providers.
Certain data accessible on our Internet site is the intellectual property of the relevant news and information services provider or third parties that provide such data to the relevant service provider, or us. The data is protected by copyright and other intellectual laws and all ownership rights remain with the information service provider or the third party or us, as the case may be.
You may only use the data retrieved from our Internet site for your own personal and non-commercial purposes while accessing our Internet site. Such use will be in accordance with these Terms and Conditions of Access and the requirements set out elsewhere on our Internet site. You may not copy, distribute or redistribute the data, including by caching, framing or similar means or sell, resell, re-transmit or otherwise make the data retrieved from our Internet site available in any manner to any third party.
The data is provided "as is." We or any third party shall not be liable to you or any third party for any loss or damage, direct, indirect or consequential, arising from (i) any inaccuracy or incompleteness in, or delays, interruptions, errors or omissions in the delivery of the data or any other information supplied to you through this Internet site or (ii) any decision made or action taken by you or any third party in reliance upon the data. Third party nor we shall be liable for loss of business revenues, lost profits or any punitive, indirect, consequential, special or similar damages whatsoever, whether in contract, tort or otherwise, even if advised of the possibility of such damages incurred by you or any third party.
Where the information consists of pricing or performance data, the data contained therein has been obtained from sources believed reliable. Data computations are not guaranteed by any information service provider, third party or us or any affiliates and may not be complete. Neither any information service provider, third party or us give any warranties, as to the accuracy, adequacy, quality or fitness, timeless, non-infringement, title, of any information for a particular purpose or use and all such warranties are expressly excluded to the fullest extent that such warranties may be excluded by law. You bear all risk from any use or results of using any information. You are responsible for validating the integrity of any information received over the Internet.
Transmission for information over the Internet may be subject to arbitrary delays beyond our control, which may delay the provision of our services and the execution of your orders. You acknowledge that neither any information service provider, third party nor we will be liable to you or any third party for any losses arising from such delay.
In no event will any information provider, third party or we, be liable for any consequential loss including but not limited to special, incidental, direct or indirect damages resulting from delay or loss of use of our Internet services. We are not responsible for any damage to your computer, software, modem, telephone or other property resulting from your use of our services.

FTSE Indices
Tijd.be is licensed by FTSE International Limited ("FTSE") to publish the FTSE Indices. FTSE shall not be responsible for any error or omission in the FTSE Indices.

The FTSE Indices are calculated in accordance with a standard set of ground rules established by FTSE in conjunction with the Institute and Faculty of Actuaries. All copyright in the index values and constituent list vests in FTSE International Limited or its licensors. (c) FTSE International Limited 2002. All rights reserved.

e-Commerce via e-shop De Tijd/Netto

a. Ons aanbod

Op http://eshop.tijd.be/ bieden wij  u producten te koop aan.
 
Alle prijzen zijn inclusief BTW. Gezien het om elektronische en downloadbare producten gaat zijn er geen leveringskosten voorzien. We besteden alle aandacht aan de juiste omschrijving van de producten, de prijs en de andere modaliteiten. Indien er toch een aandachtsfout zou zijn in de omschrijving van onze producten, de prijs en/of andere modaliteiten, heeft u de keuze tussen afzien van de aankoop, of om toch op het aanbod in te gaan tegen de verbeterde voorwaarden.


b. Bestellingen plaatsen
1. U kan enkel geldig op het aanbod ingaan als u eerst alle gevraagde gegevens meedeelt en deze algemene voorwaarden en de privacydisclaimer aanvaardt.
2. Bestellingen gebeuren door in te gaan op een welbepaald verkoopaanbod, en met name door te klikken op “bestellen”. Elke bestelling geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod. Uw aankoop is definitief wanneer u van ons een mail ontvangt die uw aankoop bevestigt.
3. U  beschikt niet over een herroepingsrecht aangezien de geleverde goederen door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

c. Betalingen
Aankopen betalen kan enkel via onze website, en dit op het ogenblik van het plaatsen van de aankoop. Daarvoor wordt u doorverwezen naar een Ogone-betaalomgeving.

d. Ten slotte
1. Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen u als klant en Mediafin nv.  U verklaart de algemene voorwaarden te kennen en deze onvoorwaardelijk te aanvaarden.  http://eshop.tijd.be/ kan deze op elk ogenblik wijzigen. De algemene voorwaarden bestaande op het ogenblik van uw bestelling zijn toepasselijk.


2. http://eshop.tijd.be/ is een initiatief van Mediafin NV, met maatschappelijke zetel te B - 1000 Brussel, Havenlaan 86cb309

3. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de FAQ van de e-shop of rechtstreeks via Tijd.be.

4. Alle afbeeldingen, foto’s, teksten en logo’s zijn de intellectuele eigendom van Mediafin nv, of maken het voorwerp uit van een licentie van derden. U kan er geen rechten op laten gelden.

5. Als er tussen ons een geschil zou ontstaan dat we niet opgelost krijgen, wordt dit voorgelegd aan de rechtbanken te Brussel, met toepassing van het Belgische recht. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (Wenen 1980) is niet toepasselijk.

 

Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. U dient zich te houden aan de wettelijke regels en de algemene fatsoensnormen. U reageert in de eerste plaats op het artikel, niet op elkaar. We vragen dat u onderbouwde reacties plaatst, uw eigen mening geeft en argumenten aanbrengt, geen slogans.

 

Daarnaast zijn er zaken die De Tijd niet vindt thuishoren in een serieuze discussie en die reden kunnen zijn om maatregelen te nemen. Uw bericht kan verwijderd worden of we kunnen ervoor zorgen dat uw bijdragen voortaan pas na nalezing door een moderator op onze site verschijnen. Helpt ook dat niet of bestaat uw account enkel om de regels te omzeilen, kunnen we overgaan tot een definitieve blokkering. U kan in dat geval geen reacties meer plaatsen. Als u definitief wordt geblokkeerd, hebt u pech. Smeekbedes noch scheldpartijen helpen.

 

Dit tolereert De Tijd niet:

?     Het aanvallen, vernederen of op andere wijze zwart maken van andere sitebezoekers. Heeft iemand in uw ogen ongelijk, leg dan uit waarom en beperk u niet tot de veronderstelling dat hij of zij dan wel dom moet zijn.

?     Geweld, racisme, anti-semitisme, zwartmaken of zonder bewijzen beschuldigen van publieke figuren, groepen of organisaties. Ook kwalificaties als 'tsjeven', 'sossen', 'gangsters' of 'verraders' worden niet getolereerd. Kritiek kan, scheldnamen niet.

?     Te dominante aanwezigheid in de reacties, met als enig doel andere sitegebruikers te provoceren of te intimideren.

?     Bedreigingen, al dan niet fictief, aan het adres van de andere sitebezoekers, van De Tijd en haar redactie of van publieke figuren. Hiervan zal aangifte worden gedaan en uw gegevens zullen worden overgedragen aan de politie.

?     Niet-inhoudelijke reacties en reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben. Het artikel waarop u reageert is een uitnodiging om uw mening neer te pennen, geen excuus om uw stokpaardjes boven te halen.

?     Vulgair taalgebruik of berichten in een andere taal dan het Nederlands. Korte quotes in andere talen kunnen wel.

?     Het oneindig herhalen van een reactie met dezelfde strekking en/of het knippen en plakken van een reactie en het bevuilen van de reacties.

?     Nietszeggende reacties als 'hallo', 'pfff', 'jawadde', 'man, man, man', enz. met als doel uw stempel te drukken en vooral uw eigen reactie terug te willen zien. Ook persoonlijke anekdotes die op geen enkele manier argumenten aanbrengen vinden we geen bijdrage leveren aan het debat.

?     Het plaatsen van privé-gegevens van uzelf of van anderen. Uw e-mailadres plaatsen op een publieke site zorgt enkel maar voor extra spam. Wilt u in contact treden met een commentaarschrijver, dan kunt u ons hiervoor als tussenpersoon gebruiken (mail ons op multimedia@mediafinmediafin.be).

?     Reacties die enkel bestaan uit een link naar een website. Vertel andere sitebezoekers wat u gelezen hebt en waarom u het interessant vond en plaats daarbij de link naar het oorspronkelijke document.

?     Het plaatsen van reacties in hoofdletters, dit wordt als schreeuwerig ervaren. Deze reacties zullen worden verwijderd.

?     Reacties die geen enkele moeite doen om Algemeen Beschaafd Nederlands te gebruiken.

?     Herhaling van wat al door een ander gezegd is of het aanhalen van reacties om er enkel een zinnetje als 'vind ik ook' of '100 procent gelijk' aan toe te voegen. Uw korte mening kunt u kwijt in de poll op de homepage, in de reacties verwachten we argumenten.

?     Het gebruik van schuilnamen die verwijzen naar een bedrijf of instelling zonder dat u de mogelijkheid of de toestemming hebt om in naam van dit bedrijf/instelling te spreken. Dergelijke accounts worden van verdere deelname uitgesloten.

?     Reacties die - onder bescherming van een schuilnaam - vooral tot doel hebben een concurrent zwart te maken of lezers ongerust te maken over de betrouwbaarheid van een bedrijf. Net als wij appreciëren onze lezers het wanneer u in een reactie aangeeft waar en hoe u betrokken partij bent.

 

Correct Nederlands

 

De Tijd vraagt van u een inspanning om correct Nederlands te gebruiken, zodat anderen ook kunnen begrijpen wat u schrijft. Controleer dus uw bijdrage voordat u ze plaatst.

 

Blokkeren

 

Als de inhoud van een reactie naar het oordeel van de moderator ontoelaatbaar is, zal ze verwijderd worden. Tijd.be heeft vertrouwen in zijn lezers en wil de debatten op de site zo dynamisch mogelijk houden. Daarom worden reacties in de regel onmiddellijk gepubliceerd.

 

Toch kunnen we geplaatste commentaren achteraf alsnog aanpassen of verwijderen. Moeten we dat opvallend vaak doen, beschouwen we dat als een schending van ons vertrouwen en volgt een gele kaart. Die zorgt ervoor dat uw bijdragen tijdelijk tegengehouden worden en pas zullen verschijnen na expliciete goedkeuring door een moderator. Is het u na lezing van deze spelregels niet duidelijk waarom u een gele kaart ontvangen hebt, kunt u meer uitleg vragen via multimedia@mediafinmediafin.be. Doe dat niet door de redactie aan te spreken in een commentaar op de site.

 

Blijkt uit uw verdere bijdragen dat ze opnieuw zonder voorafgaande moderatie geplaatst kunnen worden, trekken we de gele kaart weer in. Is dat niet het geval of gaat de kwaliteit van uw commentaren daarop nog verder achteruit, volgt een rode kaart en de definitieve uitsluiting. Pogingen om die uitsluiting te omzeilen, worden niet getolereerd.

 

Algemene principes

 

De beslissing om een reactie te wijzigen of te schrappen is de autonome bevoegdheid van de redactie. We verstrekken u graag meer uitleg over onze beslissing na een mail aan multimedia@mediafinmediafin.be maar vermijden eindeloze discussies op basis van een duidelijk andere interpretatie van een reactie.

 

Het online plaatsen van een reactie houdt geen inhoudelijke goedkeuring door de redactie in. De neergeschreven mening blijft voor rekening van de auteur.

 

We vragen u daarom ook uw echte gegevens te gebruiken bij registratie op onze site. Voor andere sitebezoekers bent u anoniem, maar u blijft aansprakelijk voor uw woorden.

 

Merkt de redactie dat er op een artikel enkel (nog) ongepaste reacties binnenkomen of dat de discussie na verloop van tijd sterk afgeweken is van het eigenlijke onderwerp, kan de reactiemogelijkheid alsnog afgesloten worden. Bij sommige artikels zijn reacties nooit mogelijk.

 

De redactie kan uw reacties of delen daarvan publiceren in de gedrukte krant.

Dit krantenartikel is enkel beschikbaar voor abonnees van De Tijd Digitaal, Digitaal + Weekend of Compleet.