De bedrijfswagen als looncomponent

Vraag: "Maakt een firmawagen voor vertegenwoordigers, waarvoor een bijdrage betaald wordt voor privé-gebruik, deel uit van het loon? Op welke wetteksten is dit gebaseerd?"

Voor het antwoord op deze vraag moet een onderscheid gemaakt worden tussen het fiscaal recht enerzijds en het sociale zekerheidsrecht anderzijds.

In het fiscaal recht wordt het ter beschikking stellen van een bedrijfswagen door een werkgever aan een werknemer/vertegenwoordiger als loon beschouwd voor zover deze de bedrijfswagen ook mag aanwenden voor privé-doeleinden. Indien de bedrijfswagen louter voor professionele doeleinden ter beschikking wordt gesteld, zal deze nooit als loon worden beschouwd. @break Hiervoor baseert men zich op het loonbegrip uit het arbeidsrecht. Dit loonbegrip is terug te vinden in artikel 2, 3° van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965 dat stelt dat onder het begrip loon wordt verstaan de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever.

Wanneer een bedrijfswagen door de werknemer voor privé-doeleinden wordt gebruikt, is er duidelijk sprake van loon in de zin van de Loonbeschermingswet, aangezien het in geld waardeerbaar voordeel is, waarop de werknemer recht heeft ingevolge zijn dienstbetrekking, en welke ten laste komt van zijn werknemer. @break Onder privé-gebruik van een bedrijfswagen verstaat men enerzijds alle niet-professionele verplaatsingen en anderzijds het gebruik van de wagen voor het woon-werkverkeer. Wanneer de werknemer rechtstreeks van zijn woonplaats naar bijvoorbeeld een klant rijdt, wordt deze verplaatsing niet beschouwd als woon-werkverkeer, maar als een zuiver professionele verplaatsing, tenzij de werknemer op geregelde basis zijn werkzaamheden bij die klant of leverancier uitoefent.

In het fiscaal recht wordt het privé-gebruik van een bedrijfswagen dan ook beschouwd als een voordeel van alle aard. Voordelen van alle aard verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid, worden aangemerkt als belastbare bezoldigingen in hoofde van de werknemer. Het voordeel van alle aard dat voortkomt uit het gebruik van een bedrijfswagen voor privé-doeleinden wordt forfaitair geraamd en is dus in principe een belastbaar beroepsinkomen in hoofde van de gebruiker. @break De werknemer zal echter geen belasting moeten betalen op dit voordeel indien hij aan de werkgever een vergoeding betaalt die minstens gelijk is aan dit voordeel van alle aard. Er is tevens geen sprake van een belastbaar voordeel van alle aard indien het gebruik van de bedrijfswagen voor woon-werkverkeer kadert binnen het door de werkgever georganiseerd gemeenschappelijk vervoer.

Op het vlak van het sociale-zekerheidsrecht wordt een bedrijfswagen niet als loon beschouwd. Er zijn derhalve geen sociale-zekerheidsbijdragen verschuldigd. Op het voordeel dat uit dit privé-gebruik voor de werknemer voortvloeit, is de werkgever echter wel een solidariteitsbijdrage verschuldigd van 33%.

Gezien het privé-gebruik van een bedrijfswagen in het arbeidsrecht wordt beschouwd als een effectieve component van het loon, moet men zich ook de vraag stellen of hiermee moet rekening gehouden worden bij de berekening van het vakantiegeld, de opzeggingsvergoeding,...

  • vakantiegeld: het Koninklijk Besluit van 18 februari 2003 bepaalt dat bij de berekening van het vakantiegeld geen rekening moet worden gehouden met het privé-gebruik van de bedrijfswagen. @break
  • Feestdagen: De werknemer heeft recht op loon voor elke feestdag of vervangingsdag tijdens dewelke hij niet werd tewerkgesteld. Indien de werknemer tijdens de feestdag de bedrijfswagen verder mag gebruiken, zou hij van een dubbel voordeel genieten indien de feestdagenvergoeding die hij ontvangt, tevens het privé-gebruik van de bedrijfswagen zou omvatten. @break
  • Eindejaarspremie: het Arbeidshof te Antwerpen heeft geoordeeld dat er bij de berekening van de eindejaarspremie geen rekening moet gehouden worden met het voordeel van het privé-gebruik van de bedrijfswagen. @break
  • Schorsing van de arbeidsovereenkomst: hier moet een onderscheid gemaakt worden tussen de schorsing met loonwaarborg en de schorsing zonder loonwaarborg. In het geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst zonder loonwaarborg kan de werkgever eisen dat de bedrijfswagen wordt teruggegeven. @break
  • Opzeggingsvergoeding: de waarde van het privé-gebruik van de wagen wordt opgenomen in de berekening van de vergoeding.

Lees hierover meer in het standaardadvies "Bedrijfswagen" .

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud