De nieuwe VZW-wet

Vraag: Ik ben beheerder van een VZW met beperkte activiteit en dit sinds 1998. Moeten de statuten aangepast worden aan de nieuwe VZW-wet, en zo ja, wanneer? Zijn er nog andere ingrijpende wijzigingen ten gevolge van deze nieuwe wet?

Met de wet van 27 juni 1921 was België een van de voorlopers op het vlak van de flexibiliteit voor verenigingen, waartegen sinds de Franse revolutie heel wat weerzin had bestaan omdat men vreesde dat de verenigingen de deur zouden openzetten voor de herinvoering van de gilden. @break Intussen was de wet echter opnieuw aan aanpassing toe, hetgeen gebeurde door de wet van 2 mei 2002. Deze wet, hierna de VZW-wet genaamd, bracht op drie vlakken ingrijpende wijzigingen aan:

Door de VZW-wet werd de inhoud van de statuten aangepast, zodat gelet op de inwerkingtreding van deze wet op 1 juli 2003 de bestaande VZW's zich hieraan moeten aanpassen. Voor VZW's die rechtspersoonlijkheid hebben verkregen voor 1 januari 2004 is er evenwel in een overgangsregeling voorzien, waarbij deze tot 1 januari 2005 de tijd hebben om hun statuten aan te passen. Zie ook het standaardadvies "VZW statuten" . @break Elke wijziging aan één of ander artikel van de statuten, zelfs wanneer deze plaatsvindt in uitvoering van de VZW-wet, moet goedgekeurd worden door een buitengewone Algemene Vergadering. Deze wijzigingen moeten neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van Koophandel, samen met een gecoördineerde tekst van de statuten na de wijzigingen. @break Indien de wijzigingen betrekking hebben op de artikels van de statuten die gepubliceerd werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, dan moeten deze wijzigingen ook gepubliceerd worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. @break Indien het wijzigingen betreft aan de naam (of de afkorting van de naam) van de VZW, de zetel van de VZW of de einddatum van het boekjaar, dan moet er ook een wijziging gebeuren van de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (ondernemingsnummer).

  • Het equivalent van 5 voltijdse personeelsleden in dienst hebben
  • Ontvangsten, andere dan uitzonderlijke ontvangsten, van € 250.000 (excl. BTW) of meer per jaar
  • Een balanstotaal van € 1.000.000 of meer.

Volgens de nieuwe wet hebben de leden van de VZW een recht op inzage van de ledenlijsten, van de beslissingen van de algemene vergadering, de raad van bestuur en van alle personen die een mandaat bekleden krachtens hetwelk zij de VZW kunnen verbinden. Bovendien krijgen de leden inzake in alle boekhoudkundige stukken. @break De nadere regels waaronder de uitoefening van dit inzagerecht zal plaatsvinden worden later nog vastgesteld door de koning bij KB. @break Alleszins treedt dit inzagerecht voor alle VZW's (ongeacht hun oprichtingsdatum) in werking op 1 januari 2005.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud