Elektronisch bewijs en handtekening

Vraag: Is het waar dat correspondentie via e-mail geen juridische waarde heeft in geval van proces, omdat het geen handtekening bevat?

  • Zij aan een bepaalde persoon kunnen worden toegerekend
  • Zij het behoud van de integriteit van de inhoud kunnen aantonen.

Deze beide kenmerken vinden we ook terug bij de klassieke handtekening, die onder een geschift wordt geplaatst met het doel de erin opgenomen verbintenis te bekrachtigen (de toerekening van de verbintenis aan de ondertekenaar) en met als gevolg dat de inhoud van het geschrift niet langer kan gewijzigd worden (behoud van de integriteit van de inhoud).
Voor het overige geldt noch voor de klassieke, noch voor de elektronische handtekening enige vormvereiste. Vooral het doel waarmee deze gezet wordt is doorslaggevend om de handtekening te onderscheiden van een ander geschrift.

Of een elektronisch document al dan niet 'ondertekend' werd door de naamvermelding, en of de vereisten van artikel 1322 BW voldoende vervuld zijn, is een afweging die door de rechter zal worden gemaakt. Wanneer een document evenwel werd ondertekend met een beveiligde (gekwalificeerde) elektronische handtekening (in de zin van de wet certificatieautoriteiten), staat de ondertekening ervan onomstotelijk vast, en blijft er geen appreciatiemarge meer over voor de feitenrechter.

Wanneer de correspondentie via e-mail in de lijn ligt van de normale verwachtingen eigen aan de specifieke omstandigheden, en wanneer uit de inhoud van de e-mail de intentie van de verzender blijkt om bepaalde verplichtingen op zich te nemen, bestaat er derhalve een grote kans dat de rechter deze e-mail als bewijs in rechte zal toelaten. Is de e-mail ondertekend met een geldige beveiligde en gekwalificeerde handtekening, dan zal de rechter deze steeds toelaten als bewijs.
Indien de rechter niet aanvaardt dat de e-mail werd ondertekend, kan hij deze nog steeds aanvaarden als een begin van bewijs door geschrift, dat samen met vermoedens en getuigenissen kan worden aangevuld tot een volwaardig bewijs.

Meer informatie over het bewijs van contracten vindt u in het gratis advies 'Bewijs van een contract' (pdf-bestand).

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud