Ontbinding en vereffening van een VZW

Vraag: Wat is de te volgen procedure voor het opheffen van een VZW?

De ontbinding van een VZW kan op drie manieren plaatsvinden: ontbinding van rechtswege, gerechtelijke ontbinding en de vrijwillige ontbinding.
De ontbinding van rechtswege is de ontbinding omwille van bepaalde statutaire bepalingen. Zo zal de VZW ondermeer ontbonden worden wanneer de duur ervan is verstreken, wanneer het doel van de VZW bereikt werd of wanneer de VZW slechts één lid meer telt.
In geval van gerechtelijke ontbinding is het de rechter die de ontbinding van de VZW uitspreekt, bijvoorbeeld op vraag van één of meer leden of omdat de wet of de statutaire bepalingen op ernstige wijze werden geschonden.
Tenslotte is er de vrijwillige ontbinding waarbij het de algemene vergadering van de VZW is die besluit tot ontbinding over te gaan. We gaan dieper in op deze wijze van ontbinding.

Zoals vermeld, is het de algemene vergadering van de VZW die de ontbinding kan uitspreken. Daarvoor moet ze alle werkende leden - eventueel met een aangetekend schrijven - uitnodigen voor de vergadering. Het voorstel tot ontbinding moet op de agenda staan die bij de oproeping voor de algemene vergadering wordt gevoegd. Aan de leden kunnen, samen met de oproeping, de volgende documenten worden bezorgd: een (proef)balans en resultatenrekening over het lopende boekjaar, een opsplitsing van de openstaande rekeningen van klanten en leveranciers, een overzicht van de goederen van de VZW en hun werkelijke verkoopwaarde en een opgave van de lopende verbintenissen van de vereniging (huur van een pand, een leasing,...).

Op de algemene vergadering waarop de beslissing tot ontbinding wordt genomen, moet twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de statuten strengere regels voorzien met betrekking tot dit quorum. De beslissing zelf moet genomen worden met een meerderheid van vier vijfden. Is op de eerste vergadering het vereiste aantal van twee derden niet aanwezig, dan kan een tweede algemene vergadering (op een later tijdstip) worden bijeengeroepen. Deze tweede vergadering kan beslissen, ongeacht het aantal aanwezigen. Er moet echter wel beslist worden met een meerderheid van vier vijfden. Er is geen motivatie van de beslissing vereist. De secretaris maakt een verslag op van deze beslissing tot ontbinding.

Op deze algemene vergadering wordt tevens tot de benoeming van de vereffenaars overgegaan en dit overeenkomstig de statutaire bepalingen ter zake. De opdracht van de vereffenaars bestaat er in het actief te gelde te maken door de verkoop van de goederen en het innen van de schuldvorderingen. Daarnaast dienen zij het passief van de vereniging aan te zuiveren. Indien na de vereffening bepaalde vermogensbestanddelen overblijven, kunnen deze niet toekomen aan de leden. Deze gelden of goederen moeten toekomen aan een gelijkaardig initiatief of een vereniging met een gelijkaardig doel. Deze stemming van het vermogen wordt ofwel door de statuten, ofwel door de algemene vergadering of de vereffenaar(s) indien de statuten niets voorzien.

De beslissing van de algemene vergadering betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief moet binnen de maand na de dagtekening ervan worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Al deze beslissingen dienen eveneens bij uittreksel gepubliceerd te worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De woorden "VZW" of "vereniging zonder winstoogmerk" die samen met de naam van de VZW op alle documenten moet worden vermeld, moet na de beslissing tot ontbinding vervangen worden door "VZW in vereffening" of "vereniging zonder winstoogmerk in vereffening".

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud