Registratierechten

Vraag: Bij aankoop van mijn woning was slechts 5% registratierechten verschuldigd, gezien ik de woonst minstens drie van de vijf jaar zelf zou bewonen. Dit zal nu niet gebeuren gezien ik nog steeds in het buitenland verblijf. Wat gebeurt er nu? Laat ik de notaris zelf contacteren of komt er later een schrijven met een claim voor de ontbrekende 5%?

Vooraleer dieper op de sanctie in te gaan, schetsen we eerst het algemeen toepassingsgebied van het verlaagde tarief.

 • kleine landeigendommen
 • bescheiden woningen, in voorkomend geval met aanhorigheden
 • gronden die tot bouwplaats van een bescheiden woning moeten dienen

Als landeigendom wordt beschouwd, het onroerend goed dat hetzij uit voor landbouwbedrijf aangewende of bestemde gebouwen en gronden, hetzij uit dergelijke gronden alleen bestaat. Bouwgronden vallen hier niet onder. Als woning wordt aangemerkt het huis of het geheel of het gedeelte van een verdieping van een gebouw, dat dient of zal dienen tot huisvesting van een gezin of één persoon, met in voorkomend geval de aanhorigheden die tegelijk met het huis, het geheel of het gedeelte van een verdieping worden verkregen.

Om van dit verlaagd tarief te kunnen genieten, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, welke kunnen ingedeeld in grondvoorwaarden, vormvoorwaarden en door de verkrijger na te leven verplichtingen. We sommen ze hier kort voor u op.

 • de aankoop moet gedaan worden door een natuurlijk persoon;
 • de verkrijging slaat op de eigendom (volle eigendom of blote eigendom) van het goed;
 • de verrichting heeft de geheelheid van het goed tot voorwerp; bijgevolg is de tariefverlaging niet van toepassing op de verkoop van een onverdeeld deel;
 • het landgoed of de woning is een bescheiden landgoed of woning. Dit houdt in dat het kadastraal inkomen van het goed bepaalde maxima niet mag overschrijden;
 • de verkrijger en zijn echtgenoot mogen geen onroerende goederen in eigendom hebben waarvan het KI, samen met dit van het verkregen onroerend goed, meer bedraagt dan het hierboven bepaalde maximum.
 • de verkrijger of zijn echtgenoot mag nog niet voor het geheel in volle of in blote eigendom een onroerend goed bezitten, dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd en dat hen of door een van hen anders dan uit de nalatenschap van hun bloedverwanten in opgaande lijn is verkregen.
 • aan de notariële akte moet een uittreksel uit de kadastrale legger betreffende het verkregen onroerend goed gehecht worde;
 • daarnaast moeten in de notariële akte of in een door de verkrijger echt bevestigde en ondertekende verklaring onderaan de akte een aantal gegevens uitdrukkelijk vermeld worden.

Door de verkrijger na te komen verplichtingen

Voor de verkrijging van een landeigendom moet de uitbating door de verkrijger, zijn echtgenoot of zijn afstammelingen aanvangen binnen een termijn van vijf jaar, ingaande op de datum van de akte van verkrijging en ten minste drie jaar zonder onderbreking worden voortgezet.
Voor de verkrijging van een bescheiden woning moet de koper of zijn echtgenoot binnen de drie jaar ingeschreven staan in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op het adres van de aangekochte woning en er voor drie jaar ingeschreven blijven.
Wanneer de niet-uitbating of de niet-inschrijving het gevolg zijn van overmacht, is de koper van zijn wettelijke verplichting ontheven. Overmacht is elk feit dat op de datum van de verkrijging niet kon worden voorzien, dat door de koper niet kon worden verhinderd en dat hem in de onmogelijkheid heeft gesteld aan zijn verplichtingen te voldoen.

In geval van niet-naleving van de uitbatings- of inschrijvingsverplichting is de koper, behoudens in het geval van overmacht een aanvullend recht van 5% en een vermeerdering verschuldigd. Deze vermeerdering is gelijk aan het aanvullend recht. De minister van Financiën kan evenwel van die vermeerdering geheel of gedeeltelijk afzien.

Het is aangewezen zelf aan de bevoegde ontvanger van de administratie de niet-naleving van de verplichtingen door de koper aan te geven. U kan daarvoor beroep doen op een notaris of u kan zelf op het registratiekantoor een verklaring hieromtrent afleggen. Doet u dit niet, dan heeft u een grote kans dat u naast het aanvullend recht van 5% ook de vermeerdering verschuldigd bent.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud