Schenkingsrechten bij overdracht van onverdeelde eigendom

Vraag: Mijn vriend en ik gaan uit mekaar. We hebben samen een huis gekocht. Hij schenkt me zijn deel van de woning. Moet ik op de volledige waarde van het huis registratie- en notariskosten betalen of alleen op de helft?

Een andere Tijdnetgebruiker stuurde ons de volgende vraag toe: @break Mijn moeder (weduwe) overweegt ons haar deel van ons huis te schenken, om later geen hoge successie te moeten betalen. Een collega zei me dat de belasting op een schenking even hoog is als de belasting op een erfenis (in Brabant) en je dus geen voordeel doet. Kan u me zeggen wat mijn moeder best doet als ze ons minder belasting wil laten betalen op haar erfenis, voor of na haar heengaan?

In beide gevallen wenst men een gedeelte van de rechten in een onverdeelde eigendom over te dragen aan de andere onverdeelde eigenaren door middel van schenking. Door een gewone 'uit onverdeeldheid treding' kan men onder bepaalde voorwaarden zware schenkingsrechten vermijden en de transactie laten doorgaan aan een (vlak) evenredig schenkingsrecht van 1%.

Indien men inderdaad het gedeelte van de woning van de vriend of van de moeder zou schenken, zou men op het geschonken gedeelte het progressieve schenkingsrecht verschuldigd zijn. Afhankelijk van de verwantschap, varieert dit schenkingsrecht in het Vlaamse gewest tussen de 3 en de 30% (rechte lijn) of tussen de 30 en de 80% (derden). @break In de eerste situatie, en in iets mindere mate in de tweede situatie, gaat de schenking van het onverdeelde aandeel in de woning gepaard met zware kosten. Bovenop deze schenkingsrechten zijn immers ook nog eens de kosten en erelonen van de tussenkomende notaris verschuldigd. @break Een handgift van het onverdeelde aandeel in het onroerend goed is niet mogelijk, gelet op de verplichte tussenkomst van de notaris bij onroerende goederen.

Men zou zich ook kunnen voorstellen dat de personen, die samen een onverdeeld aandeel in het onroerend goed bezitten, op een bepaald ogenblik beslissen om een einde te maken aan die onverdeeldheid. In deze hypothese wordt er dan wel van uitgegaan dat de persoon die zijn onroerende rechten verliest, hiervoor een adequate vergoeding ontvangt. Indien deze vergoeding dermate laag zou worden geplaatst, bestaat het risico dat de uit onverdeeldheid treding zou worden beschouwd (en belast) als een schenking. @break Onder bepaalde voorwaarden is op een dergelijke verdelingsverrichting, waarbij de onverdeeldheid definitief verdwijnt (en er dus nog slechts één eigenaar overblijft), slechts een registratierecht van 1% verschuldigd op de totale waarde van het onroerend goed. Wanneer in de tweede situatie de moeder het vruchtgebruik op de totaliteit van het onroerend goed zou ontvangen, terwijl één kind alle blote eigendom zou bezitten, wordt dit juridisch beschouwd als een volledige verdelingsverrichting. @break Indien de verrichting de onverdeeldheid niet tussen alle eigenaars doet ophouden, en bijvoorbeeld enkel de moeder niet langer eigenaar is, maar de kinderen wel samen onverdeeld eigenaar blijven, is (onder bepaalde voorwaarden) het evenredig recht van 1% slechts verschuldigd op de overgedragen onverdeelde rechten.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud