Handelsagent of handelsvertegenwoordiger?

Vraag: Ik wil mijn verkoopsteam versterken. Kan ik hiervoor het best samenwerken met een agent of kan ik beter een vertegenwoordiger aanwerven? En wat zijn nu eigenlijk de belangrijkste verschillen tussen beide mogelijkheden?

Handelsvertegenwoordigers en handelsagenten zijn handelstussenpersonen. Hun opdracht bestaat er hoofdzakelijk in om klanten op te sporen en te bezoeken met de bedoeling zoveel mogelijk overeenkomsten af te sluiten in naam en voor rekening van hun principaal (opdrachtgever: producent of invoerder). @break Het belangrijkste onderscheid wordt gevormd door het verschillend persoonlijk statuut van beide personen: de handelsvertegenwoordiger is werknemer, de handelsagent zelfstandige. Hieronder worden de belangrijkste kenmerken van beide vormen kort toegelicht.

Een handelsvertegenwoordiger is een handelstussenpersoon die zijn principaal vertegenwoordigd op basis van een arbeidsovereenkomst voor bedienden (met enkele specifieke aanvullingen), Het arbeidsrecht is dus van toepassing op hun onderlinge relatie. De vertegenwoordiger is werknemer en werkt onder leiding en toezicht van de werkgever. Er bestaat een band van ondergeschiktheid. @break De bezoldiging bestaat uit een vaste wedde of commissielonen (of uit een combinatie van beide). @break Het beëindigen van de relatie staat gelijk aan het stopzetten van de arbeidsovereenkomst. In bepaalde gevallen kan de vertegenwoordiger genieten van een uitwinningvergoeding die het verlies aan toekomstige commissielonen moet compenseren. Ook is het zo dat er in de handelsvertegenwoordigerovereenkomst een niet-concurrentiebeding kan opgenomen worden. Dit houdt in dat de handelsvertegenwoordiger gedurende een bepaalde periode, binnen een bepaald gebied en voor een bepaald productengamma geen eigen gelijkaardige activiteit mag beginnen of uitoefenen bij een concurrent.

Een handelsagent daarentegen is een zelfstandige. De relatie tussen de handelsagent en de principaal wordt geregeld in de handelsagentuurovereenkomst. Binnen deze overeenkomst wordt de agent permanent en tegen vergoeding belast met het bemiddelen en eventueel het afsluiten van zaken in naam en voor rekening van de principaal. Een agent werkt dus in opdracht, maar niet onder het gezag en de leiding van zijn principaal en kan daardoor bijvoorbeeld zelf zijn werkritme kiezen. Wel dienen 'redelijke richtlijnen' van de principaal opgevolgd te worden. @break De handelsagent heeft recht op een commissie indien de verkoop is afgesloten dankzij zijn optreden, indien de verkoop is afgesloten met een derde die vroeger door hem is aangebracht of indien de verkoop is afgesloten met een derde uit het gebied waarvoor hij expliciet en exclusief verantwoordelijk is gesteld. @break Bij het beëindigen van de relatie heeft de zelfstandige handelsagent, net als een werknemer, recht op een opzeggingstermijn en bij eventueel gebrek hieraan zal een opzeggingsvergoeding moeten betaald worden. De agent heeft daarenboven recht op een uitwinningvergoeding, een vergoeding voor het aangebrachte cliënteel. Desgevallend kan een extra schadevergoeding gevraagd worden indien bijkomende schade kan aangetoond worden. Anderzijds kan ook een niet-concurrentiebeding in de overeenkomst worden opgenomen.

Soms wordt bedrijfsleiders aangeraden om te werken met zelfstandigen in plaats van met werknemers. Dit lijkt op het eerste gezicht een goedkope manier om personeel aan te werven omdat dan bijvoorbeeld sociale bijdragen aan de RSZ vermeden kunnen worden. Deze werkwijze houdt echter heel wat gevaren in. Indien aangetoond kan worden dat er wel degelijk een band van ondergeschiktheid bestaat tussen u en uw medewerker wordt er gesproken over schijnzelfstandigheid. Bij het toetsen van dit ondergeschikt verband kunnen door de sociale inspectie meerdere criteria gebruikt worden. Moet de zelfstandige verlof aanvragen? Wie betaalt de vervoerskosten? Wie betaalt de gsm-kosten? Mag de zelfstandige ook voor andere opdrachtgevers werken? ... Indien dus kan bewezen worden dat de zelfstandige agent eigenlijk een vertegenwoordiger is zullen o.a. de achterstallige RSZ bijdragen dienen betaald te worden en kan dit eventueel ook op strafrechterlijk vlak verdere gevolgen hebben.

Pieter Coppens - VIZO Bedrijfsadvies

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud