Hoeveel kapitaal moet ik minimaal in mijn vennootschap steken?

De financiële middelen die de eigenaars van een vennootschap aan het bedrijf ter beschikking stellen worden kapitaal genoemd. De oprichters verbinden zich ertoe dit bedrag ter beschikking te stellen van de vennootschap zodra deze het geld nodig heeft. Het is een waarborg naar derden die op één of andere manier met de vennootschap contracteren.

Wat is het onderscheid tussen het geplaatst kapitaal en het volstort kapitaal?

Het geplaatst kapitaal of maatschappelijk kapitaal is het volledige bedrag waartoe de aandeelhouders zich verbinden bij de oprichting (of eventueel bij een kapitaalverhoging). Dankzij dit maatschappelijk kapitaal beschikt de vennootschap over een eigen vermogen en eigen werkingsmiddelen. Het moet de vennootschap toelaten haar activiteiten minstens 2 jaar uit te oefenen. De grootte van het kapitaal wordt in de statuten beschreven. Daarom dienen dan ook bij een kapitaalverhoging nieuwe statuten gepubliceerd te worden.
De aandeelhouders hebben zich dus verbonden tot het vormen van dit kapitaal, maar dit maatschappelijk kapitaal hoeft niet volledig volgestort te zijn.

Het volstort kapitaal is het bedrag dat de aandeelhouders effectief op de rekening storten en/of de waarde van de goederen die worden ingebracht. Zij doen dus een inbreng in geld en/of in natura.
De inbreng in geld gebeurt aan de hand van een storting op een geblokkeerde bankrekening, die bij de oprichting van een vennootschap verplicht geopend moet worden. Een lening van de vennootschap bij de oprichters is geen volstorting.
De raad van bestuur kan het niet-gestorte kapitaal, later nog opeisen in functie van de kapitaalbehoeften van de onderneming.

Hoeveel kapitaal moet ik volgens de wet minimum hebben?

Aangezien de vennoten in een vennootschap met volkomen rechtspersoonlijkheid slechts aansprakelijk zijn in verhouding tot hun inbreng, heeft de wetgever een zekere minimumdrempel ingebouwd voor deze vennootschappen. De vennootschapswet bepaalt voor deze vennootschap een wettelijk minimum maatschappelijk kapitaal én een minimum voor het te volstorten kapitaal. Bovendien wordt op elk aandeel nog eens een minimum te volstorten percentage vastgelegd.
Een kapitaalvermindering mag dan ook nooit leiden tot een kapitaal dat benenden het wettelijk minimum ligt.

Naar volstorting toe gelden de in de volgende tabel opgenomen regels. Per vennootschap moeten alle voorwaarden samen vervuld zijn. Deze regels gelden zowel bij de oprichting van een vennootschap, als bij een kapitaalverhoging.

De Vennootschap onder Firma (VOF), de Gewone Commanditaire vennootschap (GCV) en de Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA) hebben geen wettelijk minimumkapitaal.

Tenslotte dient nog opgemerkt te worden dat deze bedragen enkel wettelijke verplichte minima zijn. De werkelijke hoogte van het kapitaal zal uiteindelijk afhangen van de financiële middelen die een onderneming nodig heeft. Indien bijvoorbeeld veel investeringen vereist zijn, zal een hoger kapitaal aangewezen zijn.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud