Privacywet

Lezersvraag: Mag ik klantengegevens en -bestanden bewaren en moet ik de klant daarvan op de hoogte brengen?

Het antwoord op deze vraag vindt u terug in de privacywet en de besluiten in uitvoering ervan.
Bent u van plan persoonsgegevens te verwerken (verzamelen, ordenen, bewaren), doe dan aangifte bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ( www.privacy.fgov.be/aangifte.htm .

Soms bent u vrijgesteld van aangifte, bijv. als de persoonsgegevens nodig zijn voor de loon- en personeelsadministratie, boekhouding, administratie van aandeelhouders en vennoten, klanten- en leveranciersbeheer, communicatiedoeleinden, toegangscontrole_ Voor het toepassen van die vrijstellingen gelden specifieke regels. Zo zijn communicatiedoeleinden enkel van aangifte vrijgesteld, indien de verwerking ervan dient om met de betrokken personen contact op te nemen, er geen mededeling is van gegevens aan derden, en de gegevens niet langer worden bewaard dan nodig. Raadpleeg daarvoor altijd de website van de privacycommissie ( www.privacy.fgov.be .

U mag persoonsgegevens enkel verwerken voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. U mag de gegevens niet verwerken op een manier die daarmee onverenigbaar is.

De verzamelde en verwerkte gegevens moeten relevant zijn. Ze moeten, uitgaande van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen, toereikend, terzake dienend en niet overmatig zijn.

U moet diegenen van wie u gegevens hebt verzameld bepaalde informatie verstrekken. Vermeld op het moment van het verkrijgen van de gegevens: de naam en adres van uw onderneming, de reden van verwerking, het recht om zich kosteloos en op verzoek te verzetten tegen de verwerking, eventuele derden aan wie de informatie wordt doorgegeven, en het recht om de eigen gegevens te raadplegen en te verbeteren.

Het verwerken van persoonsgegevens mag gebeuren zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie, op voorwaarde dat alle eerder vermelde formaliteiten worden geëerbiedigd, de verwerking het belang van de onderneming dient, en de belangen van de betrokken persoon niet in het gedrang komen. Is de consument jonger dan 18, dan hebt u toestemming nodig van zijn ouder of voogd.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud