**CORR TOTAL: OMZET 3E KW 2005 EUR 38.414 MLN (32.296)