**DOCPHARMA: OMZET 4KW 2003 EUR 12,49 MLN (6,599 MLN)