**ICOS VISION: OMZET 1eKW 2006 EUR 33,4 MLN (16,2)