**IPTE: OMZET 4eKW04 EUR 32,56 MLN (EUR 32,04 MLN)