**KINEPOLIS: NETTORES. 2003 EUR 2,7 MLN (-5,7 MLN)