**MELEXIS: NETTORES. 1EKW 2010 EUR 8,1 MLN (-3,6 MLN)