**MELEXIS: NETTORES 1eKW04 EUR 6,13 MLN (EUR 5,9 MLN)