**MELEXIS: OMZET 1EKW04 EUR 35,62 MLN (EUR 20,43 MLN)