**MELEXIS - TNL-CONSENSUS OMZET 3EKW 2004 EUR 38,86 MLN