HERH:GlaxoSmithKline: winst v. bel. 3ekw '03 GBP 1.693 mln