Herh: Immobel: nettoresultaat 2003 EUR 3,67 mln (-10,8 mln)