Melexis: nettores. 1ekw04 EUR 6,13 mln (EUR 5,9 mln)