**NOKIA: WPA 3eKW 2005 EUR 0,21 (0,20); CONSENSUS EUR 0,24