1 april is meer dan grappendag

(tijd) - 1 april is voor de actieve welvaartsstaat van de paars-groene regering een belangrijke dag. Op die dag treden een aantal maatregelen in werking die de loonhandicap en de werkloosheidsvallen moeten wegwerken. Een overzicht. Lastenverlaging: Vanaf zaterdag wordt een bijkomende lastenverlaging van gemiddeld 32.000 frank per werknemer en per jaar doorgevoerd. De maatregel moet de loonkostenhandicap van België helpen wegwerken. Dit betekent dat de RSZ-bijdragen op 1 april verder naar omlaag gaan. De lastenverlaging wordt in functie van de loonhoogte bepaald. De maatregel geldt enkel voor profitbedrijven. De non-profit moet zich tevreden stellen met de sociale Maribel.Terugbetaling Maribel: De terugbetaling van Maribel-bis en -ter begint. De bedrijven hebben de keuze de bedragen in een keer terug te storten op 1 april 2000 ofwel in 12 schijven tegen 1 april 2003. Maribel-bis en -ter waren selectieve lastenverlagingen die tussen 1993 en 97 werden toegekend aan handarbeiders in exportgerichte sectoren. De Europese Commissie verklaarde de regeling in december 1996 ongeldig. De bedrijven krijgen hoogstwaarschijnlijk de vrije hand in de boekhoudkundigde verwerking van de terugbetaling.Startbanen: Het Rosetta-banenplan wil de werkgelegenheid van jonge schoolverlaters bevorderen door de privé-sector een aanwervingsverplichting op te leggen. Elk bedrijf met minstens 50 werknemers moet 3 procent jongeren aanwerven. Het startbanenplan moet zon 45.000 jongeren aan een eerste job helpen. In ruil krijgt de werkgever een extra loonlastenverlaging.Verhoging minimumlonen: De doelgroep van laagbetaalde werknemers die een loonsverhoging krijgen, wordt uitgebreid. De loongrens wordt opgetrokken van 49.000 tot 53.000 frank. Voor zon 500.000 werknemers uit de privé-sector betekent de maatregel op jaarbasis een extra maandinkomen. Op 1 januari werd het netto-inkomen al eens verhoogd van werknemers met een brutomaandloon dat minder bedraagt dan 49.000 frank. Dit gebeurde door de persoonlijke socialezekerheidsbijdrage forfaitair te verlagen. Vanaf zaterdag bedraagt de maximale bijdragevermindering 3.300 frank voor bedienden en 3.564 frank voor arbeiders. Dit forfait geldt tot een brutoloon van 44.500 frank, waarna het langzaam afneemt. EvH