Aansprakelijke vertegenwoordiger en voldoening van BTW

Op 1 januari 2002 moeten de lidstaten de Europese Richtlijn van 17 oktober 2000 omgezet hebben in interne wetgeving.Deze richtlijn bepaalt dat de lidstaten de aanstelling van een fiscaal of aansprakelijke vertegenwoordiger niet meer verplicht mogen stellen voor EG-ondernemingen. Deze studiedag wil aan de hand van de definitieve wetteksten en eventueel gepubliceerde administratieve commentaren een stand van zaken opmaken en praktische aanwijzingen geven van hoe u moet handelen vanaf 1 januari 2002.We bespreken niet alleen de situatie in België, maar ook in de ons omringende landen: Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Waar: Het BTW-Huis, Jozef van Elewijckstraat 103, 1853 Strombeek-BeverWanneer: 15 januari Prijs: 300 euro (excl. BTW)Inlichtingen: Michèle Croes, tel.: 02/261.05.55, e-mail: michele.croes@vat-house.com Elektronische koop- en verkoopovereenkomsten Het afsluiten van een elektronische koopovereenkomst moet aan dezelfde algemene voorwaarden voldoen als elk ander contract: toestemming, bekwaamheid van de contractspartijen, geldigheid van het voorwerp en de geoorloofdheid van de oorzaak van de verbintenis zijn evenzeer vereisten bij elektronisch zakendoen. Maar bij kopen en verkopen via internet spelen toch een aantal internetspecifieke juridische problemen.Wanneer is er sprake van een koop van een goed en wanneer van een dienst (bijvoorbeeld het downloaden van software)? Hoe de bekwaamheid van de contractspartijen controleren (bijvoorbeeld de aankoop door een minderjarige)? Onder welk recht vallen on-linecontracten, in het bijzonder als het gaat om verkoop aan consumenten?Bovendien valt het niet te betwijfelen dat door de wet van 20 oktober 2000 inzake de elektronische handtekening en de wet van 9 juli 2001 inzake certificatiedienstverleners meer en meer koopovereenkomsten op een elektronische wijze afgesloten zullen worden. Een degelijk inzicht in de juridische eigenheden van deze wijze van contracteren is dan ook een noodzaak voor elke jurist.Waar: Holiday Inn Gent Expo HotelWanneer: 17 januari Prijs: 400 euro (excl. 21 % BTW) Inlichtingen: M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel.: 09/224.31.46, fax: 09/225.32.17, info@mdseminars.be, www.mdseminars.beInitiatieopleiding sociaal rechtTijdens twee dagen krijgt u een inzicht in de loonadministratie en loonberekening. We geven de spelregels mee voor de berekening van de belangrijkste salariselementen, uitdiensttreding, vakantiegeld, premies. Praktijkvoorbeelden krijgen veel aandacht. U leert de basisregels van ziekte, arbeidsongeval, zwangerschap. Na de cursus kan de cursist elke dinsdag, gedurende drie maanden, een beroep doen op een hotline voor vragen.Waar: Antwerpen: Kasteel Middelheim, Middelheimlaan 63 - Gent: Holiday Inn UZ, Akkerhage 2Wanneer: 21 en 22 januari (Antwerpen), 28 en 29 januari (Gent)Prijs: 825 euro Inlichtingen: SD Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel.: 03/220.22.05, fax: 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, site: www.sd.be/opleidingenBTW: een overzicht van de meest ingrijpende wijzigingenNaast de definitieve start van het eurotijdperk, zijn er tal van andere belangrijke wijzigingen en maatregelen die een directe impact hebben op de administratieve afwikkeling van de BTW in uw onderneming op nationaal en Europees niveau. Een inzicht in de regels, toepassingen en de (praktische) gevolgen, onder meer voor systeemconfiguratie en interne procedures, zijn van essentieel belang om van het jaar 2002 geen rampjaar te maken. Opportuniteiten moeten worden benut, risicos vermeden. Waar: Holiday Inn Gent Expo HotelWanneer: 22 januariPrijs: 199 euro (excl. 21 % BTW)Inlichtingen: M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel.: 09/224.31.46, fax: 09/225.32.17, info@mdseminars.be, www.mdseminars.beDe coöperatieve vennootschap De coöperatieve vennootschap is de meest voorkomende vennootschap in samenwerkingsvormen tussen vrije beroepen (accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, advocaten, notarissen). Het is ook een uitstekend vehikel in het kader van een estate planning, waar de keuze van deze vennootschap op een soepele wijze een doorgedreven controlebehoud kan garanderen. Voor de practicus is het daarom van het grootste belang een goed inzicht te hebben in de recente wijzigingen op vennootschapsrechtelijke en fiscaal vlak, om een optimaal gebruik van deze vennootschapsvorm te kunnen krijgen. Door de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen werden diverse bepalingen inzake de Coöperatieve Vennootschap ten gronde gewijzigd. Ook fiscaal wordt de Coöperatieve Vennootschap vaak afzonderlijk behandeld en werden in haar aanwendingsmogelijkheden door de fiscale wet en praktijk onlangs een aantal aanpassingen aangebracht.Waar: Holiday Inn Gent Expo HotelWanneer: 24 januari Prijs: 199 euro (excl. 21 % BTW)Inlichtingen: M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel.: 09/224.31.46, fax: 09/225.32.17, info@mdseminars.be, www.mdseminars.beModernisering beheer sociale zekerheidTijdens deze middag willen we u een algemeen zicht geven op de plannen van de overheid inzake de administratieve vereenvoudiging van de RSZ, het wettelijk kader, de verschillende deelprojecten en de gevolgen ervan voor werkgevers.Waar: Zemst: Elewijtcenter, Tervuursesteenweg 564 - Gent: Holiday Inn UZ, Akkerhage 2 - Antwerpen, Crown Plaza Antwerp, Gerard le Grellelaan 10Wanneer: 29 januari (Zemst), 31 januari (Gent), 4 februari (Antwerpen) Prijs: 260 euro (+BTW)Inlichtingen: SD Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel.: 03/220.22.05, fax: 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, site: www.sd.be/opleidingenPersoonsgericht managenHoe kan u vanuit een positieve relativerende kijk mensen motiveren? Hoe kan u welbevinden en betrokkenheid bij uw personeel stimuleren? Hoe kan u samen met uw team happy workers worden? Kortom, hoe wordt u een goede people manager? Deze tweedaagse training reikt u handvaten voor deze en andere mensgerichte vragen. Ze biedt u bouwstenen om kwaliteit en werkvreugde als dagelijkse keuze voor uzelf en uw medewerkers voorop te stellen. Naast inhoudelijke aanbreng en persoonlijke reflectie is er ruimte voor interactie en toetsingsmomenten. Waar: Zemst: Elewijtcenter, Tervuursesteenweg 564 (Elewijt)Wanneer: 29 en 31 januari Prijs: 750 euro (+BTW)Inlichtingen: SD Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel: 03/220.22.05, fax: 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, site: www.sd.be/opleidingenArbeidsduurverminderingSinds 1 januari 1999 bedraagt de wekelijkse arbeidsduur in principe maximaal 39 uur. In de nieuwe wet betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven staat dat de wekelijkse arbeidsduur tegen uiterlijk 1 januari 2003 maximaal 38 uur moet bedragen. En hoe vlugger u overschakelt, hoe hoger de vermindering. U kan ook de arbeid organiseren in een vierdaagse werkweek, waarvoor u een eenmalige vermindering van de werkgeversbijdragen kan krijgen. Wij informeren over de voorwaarden voor de financiële aanmoedigingen en welke regelingen opgeheven worden en welke van toepassing blijvenWaar: Gent: Holiday Inn Expo, Maaltekouter 3 - Antwerpen: Ter Elst, Ter Elststraat 310 (Edegem)Wanneer: 30 januari (Gent), 6 februari (Antwerpen)Prijs: 260 euro (+BTW)Inlichtingen: SD Opleidingen, Brouwersvliet 5B, 2000 Antwerpen, tel.: 03/220.22.05, fax: 03/233.64.28, e-mail: sd-opleidingen@sd.be, site: www.sd.be/opleidingenFinancieel management voor niet-financiëlenIn dit veertien avonden tellende programma worden de belangrijkste aspecten van financieel management belicht: financiële analyse, het beheer van vorderingen, financieringsbronnen, kredietrisicos, monetaire begrippen, kostprijsberekening, investeringbeslissingen, het gedrag van een aandeel op de beurs. Dat alles gebeurt op een praktische wijze, ondersteund met cases en voorbeelden, theoretisch onderbouwd. Deze opleiding richt zich tot managers die niet financieel opgeleid zijn en die een degelijke financiële basis nodig hebben.Waar: Auditorium TIJD Academie, Posthoflei 3, 2600 BerchemWanneer: 14 sessies vanaf 4 februariPrijs: 1.799 euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen: TIJD Academie, tel.: 03/286.04.66, e-mail: academie@tijd.beWilt u zelf een seminarie, opleiding, congres of colloquium aankondigen in de Ondernemers-Tijd? Stuur dan minstens drie weken op voorhand een tekst met duidelijke vermelding van inhoud, plaats, datum, prijs en contactpersoon voor inlichtingen en inschrijvingen (in dezelfde vorm als in de agenda van deze week) naar ondernemers@tijd.be.