Andriessen gaat in DDR kansen op akkoord met EG onderzoeken

(tijd) - EG-kommissielid Frans Andriessen, verantwoordelijk voor de externe relaties van de EG, gaat binnenkort naar Oost-Berlijn om er na te gaan hoe de bilaterale betrekkingen tussen de Duitse Demokratische Republiek en de Europese Gemeenschap kunnen ontwikkeld worden en of eventueel een bilateraal akkoord tussen beide kan gesloten worden. De betrekkingen met de DDR en met heel Oost-Europa kwamen dit weekend ter sprake tijdens een seminarie van de Europese kommissie en zullen eind deze maand door de EG-ministers van buitenlandse zaken en begin december door de EG- regeringsleiders uitvoerig besproken worden. In een officiële verklaring zei EG-kommissielid Frans Andriessen gisteren dat men in heel Europa opgetogen is over de ontwikkelingen in de DDR. Die openen de weg voor het vrij verkeer van personen en voor de organizatie van vrije verkiezingen. Politieke hervormingen en een ekonomische liberalizering in de DDR zullen het proces dat in de Sovjetunie, Polen en Hongarije op gang is gekomen versterken en andere Oosteuropese landen ertoe aanzetten de demokratische waarden aan te kleven die de grondslag van onze beschavig vormen, aldus Andriessen. Hij voegde eraan toe dat de volkeren van Europa thans voor het eerst sinds 4 decennia de toekomst tegemoet kunnen gaan in een kontinent dat niet langer verscheurd is, maar naar vrede en verzoening streeft. In dit verband komt het er nu op aan dat ieder Europees volk zijn eigen lot bepaalt, in de wetenschap dat zijn keuze door zijn buren zal geëerbiedigd worden.