ANTWERPEN - De provincie Antwerpen trekt 550.

000 euro uit voor het subsidiëren van het vernieuwde KMO- en middenstandsbeleid. Met dat geld wil bestendig afgevaardigde Frank Geudens het zogenaamde zelfstandigenbeleid in de provincie sensibiliseren, stimuleren, innoveren en continueren. Een KMO-website (134.000 euro), een steunpunt allochtoon ondernemerschap (50.000 euro), een startercheque ter waarde van 125 euro voor elke nieuwe zelfstandige ondernemer (totale kostprijs 125.000 euro) en het subsidiëren van de Centra voor Middenstandsopleiding (75.000 euro), het zijn de belangrijkste geplande provinciale uitgaven voor middenstanders. De raad heeft het plan vrijwel unaniem goedgekeurd. ANTWERPEN - De Antwerpse Kamer van Ambachten en Neringen heeft in 2001 ruim 16 procent van de nieuwe aanvragen voor nieuwe handelsregisternummers behandeld. In heel België werden er 61.155 aanvragen ingediend. Ruim 37.000 daarvan werden door de Nederlandstalige Kamers behandeld, waarvan zon 10.181 in Antwerpen.De provincie Oost-Vlaanderen staat met 8.500 aanvragen op de tweede plaats, West-Vlaanderen volgt op de derde plaats met 7.000 nieuwe aanvragen.In vergelijking met 2000 daalde het aantal aanvragen in alle Kamers. Maar ook het aantal weigeringen daalde. Waarschijnlijk is dit te wijten aan de grotere bekendheid van de Programmawet en door de grotere inspanningen van de verschillende Kamers om de geïnteresseerden zo goed mogelijk te informeren.WEST-VLAANDEREN - De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) West-Vlaanderen pleit voor een versnelde splitsing van de spoorlijn tussen Brugge en Gent. De GOM kant zich daarmee tegen het standpunt van de federale minister van Mobiliteit en Verkeer, Isabelle Durant. Via de spoorlijn wordt een flink stuk van de goederentrafiek van de havens van Zeebrugge en Oostende naar het hinterland gevoerd. Trafiek die meer en meer in concurrentie komt met de aanzienlijk passagiersas.Zowat een jaar geleden ontstond veel deining omdat minister Durant de in het tienjarenplan 1996-2005 geplande ontdubbeling wilde schrappen uit het investeringsplan van de NMBS. Eind november 2001 verklaarde de minister in de commissievergadering van de Kamer dat het project toch behouden blijft, maar wordt verschoven naar een latere datum. Voor de GOM-West-Vlaanderen is het duidelijk dat de investering er vroeger moet komen. De timing hypothekeert te veel de verkeersleefbaarheid op de West-Vlaamse wegen en de ontwikkeling van de havens van Zeebrugge en Oostende. De GOM heeft een en ander uiteengezet in een brief aan premier Verhofstadt en de federale en Vlaamse bevoegde ministers.VLAAMS-BRABANT - De Kamer voor Handel en Nijverheid Halle-Vilvoorde is ervan overtuigd dat de regio en onze luchthaven de actuele crisis door de faillissementen van Sabena en Citybird en de rake klappen in de ICT-sector zullen te boven komen. Voorwaarde is dat de overheden naast de sociale begeleiding de nodige aandacht besteden aan economische ontwikkeling.De Vlaamse overheid dient volgens de Kamer dringend komaf te maken met de gekende knelpunten rond de luchthaven van Zaventem. Zo moeten er nieuwe bedrijventerreinen gecreëerd worden voor investeerders, dient de bereikbaarheid verhoogd via het spoor en over de weg en moeten de federale en gewestelijke geluidsnormen op mekaar worden afgestemd.Voorzitter Neyens had ook kritiek op de federale overheid die twee jaar na de totstandkoming nog maar weinig gerealiseerd heeft van het luchthavenakkoord van februari 2000. Hij stelde voorts verheugd te zijn over de belangrijke verkeersinfrastructuurwerken die dit jaar in Kampenhout-Sas en Diegem uitgevoerd worden, maar drong er tevens op aan dat in 2002 tevens gestart wordt met de realisatie van het Gewestelijk Expresnet. LIMBURG - Het nieuwe voorstel de federale minister van Arbeid, Laurette Onkelinx, tegen geweld, pesterijen en seksuele intimidatie op het werk is volgens Johann Leten van de Kamer van Handel en Nijverheid Limburg (KHNL) onuitvoerbaar. Volgens Leten liggen persoonsgebonden materies en psycho-sociale problemen vaak mee aan de oorzaak van het slecht functioneren en communiceren van een medewerker met zijn naaste omgeving en zoekt de minister met haar voorstel overduidelijk naar verantwoordelijken of schuldigen op de werkvloer.De minister acht het immers enkel noodzakelijk om het bedrijfsleven met een aanvullende wetgeving op te zadelen, die voor een enorme en administratieve overlast en supplementaire kosten zorgt. Bovendien verstoort dit onderwerp nogmaals de evenwichtige verhouding tussen werknemer en werkgever, luidt het voorts.