Arbeidsgeneesheer is onafhankelijk

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer is bevoegd voor het medisch toezicht over de werknemers. Dit departement is ofwel onderdeel van de interne dienst voor preventie of bescherming op het werk, ofwel worden de diensten ingehuurd bij een extern bedrijf. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer hangt rechtstreeks af van de persoon die belast is met de dagelijkse leiding van de onderneming. Hij vervult zijn opdracht in alle onafhankelijkheid ten aanzien van de werkgever.De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer geniet een specifiek statuut en moet zich aan specifieke regels houden. Eventuele klachten met betrekking tot beroepsfouten worden beoordeeld door een zogenaamde hoofdgeneesheer-directeur van de arbeid, die vervolgens de Orde der Geneesheren op de hoogte kan brengen. Hij mag niet nagaan of de afwezigheid van een werknemer door arbeidsongeschiktheid al dan niet gegrond is. Hij is gebonden aan een zeer ruim beroepsgeheim. Zijn discretieplicht omvat niet alleen de medische gegevens van een werknemer, maar ook vertrouwelijke gegevens met betrekking tot de onderneming (fabricageprocédés, samenstelling van producten, enzovoort).