Arbitragehof gunt kleine vennootschappen verlaagd tarief

BRUSSEL (belga) - Het Arbitragehof heeft woensdag een bepaling geschrapt uit de fiskale programmawet van 28 december 1992. Vennootschappen die een belastbaar inkomen hebben van minder dan één miljoen frank kunnen op grond van dit arrest wel van het verlaagde belastingtarief genieten, ook al is de som van hun belastbaar inkomen en de hoogste bezoldiging die zij aan een beheerder of een werkend vennoot hebben uitgekeerd, samen minder dan één miljoen frank. De middenstand heeft daarmee een klinkende overwinning behaald op de fiskale wetgever. Met enkele bepalingen uit de programmawet van 28 december 1992 wou de regering het oprichten van onder meer eenmansvenootschappen beperken. Dergelijke vennootschappen worden immers vaak door zelfstandigen opgericht met als enige doel om minder belastingen of sociale bijdragen te moeten betalen. Zo'n kleine vennootschap kan bovendien genieten van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting. In de wet werd daarom bepaald dat een vennootschap slechts kon genieten van het verlaagd belastingtarief als zij aan een beheerder of werkend vennoot, minstens een bezoldiging van één miljoen frank toekende.