Arbitragehof verwerpt beroep vergunningen Deurganckdok

(tijd) - De elf stedenbouwkundige vergunningen voor de aanleg van het Deurganckdok in Doel blijven bekrachtigd. Het Arbitragehof verwierp gisteren het vernietigingsberoep van de gemeente Beveren en inwoners van Doel tegen het zogenoemde bekrachtigingsdecreet. Met dat decreet van 29 maart 2002 bekrachtigde het Vlaams Parlement elf vergunningen die de Vlaamse regering op 18 maart voor de aanleg van het Deurganckdok in Doel had verleend. De vergunningen werden toegekend volgens een uitzonderlijke procedure in het Nooddecreet. Het Vlaams Parlement had dat Nooddecreet uitgevaardigd om te voorkomen dat de bouw van het dok nog langer langs juridische weg zou worden vertraagd. Het Deurganckdok wordt belangrijk geacht voor de ontwikkeling van de haven van Antwerpen. Een vernietigingsberoep tegen dat Nooddecreet was eerder al door het Arbitragehof verworpen. Straatsburg In zijn arrest van gisteren gebruikt het Arbitragehof hoofdzakelijk dezelfde argumenten om het beroep tegen het bekrachtigingsdecreet af te wijzen. Op het verzoek vijf prejudiciele vragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie, ging het Arbitragehof niet in. De raadsman van de Doelenaars, Matthias Storme, heeft al gezegd een tweede klacht te zullen indienen bij de Europese Commissie en de aanleg van het Deurganckdok ook aanhangig te maken bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. MD