Bedrijf moet beter rapporteren over extra-legale pensioenlasten

(tijd) - Sinds 1985 is elke onderneming die extra-legale pensioenvoordelen toekent aan het personeel door middel van een eigen pensioenfonds verplicht een afzonderlijk fonds op te richten in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) of een onderlinge verzekeringsvereniging (OV). Hoe hoog de pensioenuitgaven en pensioenverplichtingen van een bepaald bedrijf kunnen oplopen, blijkt evenwel niet uit de jaarrekening. Een sterke verbetering van de financiële rapportering over de pensioenverplichtingen in de jaarrekening van een onderneming dringt zich dan ook ten zeerste op, vindt Ann Jorissen (UFSIA) die onlangs met een studie over deze problematiek promoveerde tot doctor in de toegepaste ekonomische wetenschappen. Een en ander staat te lezen in de jongste uitgaven van "Universiteit Antwerpen', het driemaandelijks tijdschrift van de Universiteit Antwerpen (Ufsia, Ruca en UIA). In de studie die een kompleet uitgewerkt technisch voorstel van financiële rapportering bevat, wordt een antwoord gegeven op drie technische vragen: de rapportering in de jaarrekening van de bedrijven over de pensioenkosten en over de latere verplichtingen verbonden aan het pensioenstelsel en de verslaggeving van het pensioenfonds zelf.