Belgische economie groeitdit jaar met bijna 4 procent

Een hoger dan verwachte groei in het eerste kwartaal doet het optimisme over de conjunctuur toenemen. Economen verwachten nu dat de Belgische economie dit jaar met 3,9 procent groeit in plaats van met 3,4 procent. Dit blijkt uit de consensusprognose die gisteren in de nieuwsbrief Belgian prime news werd gepubliceerd. Daarmee wordt 2000 het beste jaar sinds 1988.Het bruto binnenlands product (BBP) groeide in het eerste kwartaal met 1,3 procent tegenover het vierde kwartaal van vorig jaar en met 5,1 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Sommige economen denken dat de jaar-op-jaargroei een piek bereikte en vanaf het tweede kwartaal terugvalt.Ook de vertrouwensindicatoren suggereren dat de groei begint te vertragen. De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank, die het vertrouwen van de ondernemers weerspiegelt, daalde in april voor de tweede maand op rij nadat in februari een recordpeil was bereikt. Het consumentenvertrouwen viel eveneens terug.De particuliere consumptie groeit met ongeveer 3 procent dankzij de toename van het beschikbaar inkomen van de gezinnen. Het inkomen uit vermogen profiteert van de hogere dividenden en langetermijnrente, zegt de Nationale Bank in haar Economisch Tijdschrift. Bovendien wordt het inkomen van ondernemers niet meer gedrukt door de dioxinecrisis. Dankzij het grote consumentenvertrouwen daalt de spaarquote voor het zevende opeenvolgende jaar - ze bedraagt nog 16 procent van het beschikbaar inkomen.De bedrijfsinvesteringen groeien met bijna 6 procent en stijgen voor het zesde jaar op rij sneller dan het BBP. Zij worden gestimuleerd door de hoge bezettingsgraad van de productiecapaciteit, die in het eerste kwartaal een recordhoogte bereikte. Bovendien boeken de ondernemingen veel winst en genieten zij van gunstige financieringsvoorwaarden.De voorraadvorming levert volgens de Nationale Bank een kleine positieve bijdrage tot de economische groei. In 1999 bouwden de ondernemingen hun voorraden sterk af.De uitvoer groeit met zowat 9 procent. Dit is een gevolg van de heropleving bij de handelspartners, de verbetering van de concurrentiekracht en het einde van de dioxinecrisis. De concurrentiekracht evolueert gunstig dankzij de matiging van de loonkosten en de daling van de euro. De loonkosten per eenheid product dalen lichtjes als gevolg van de verlaging van de sociale bijdragen. De invoer stijgt ongeveer even snel als de uitvoer.De consensusprognose suggereert dat de werkgelegenheid met 1,5 procent of ruim 50.000 banen toeneemt. De Nationale Bank merkt op dat de werkgelegenheid met drie tot vier kwartalen vertraging reageert op de groei van het BBP. Zij voegt eraan toe dat het arbeidsvolume, uitgedrukt in uren, voor het eerst sinds verscheidene jaren sterker stijgt dan het aantal banen. Dit weerspiegelt de vermindering van de tijdelijke werkloosheid.Aangezien de beroepsbevolking veel trager groeit dan de werkgelegenheid, daalt het aantal werklozen flink. De Nationale Bank verwacht dat de werkloosheidsgraad met 0,7 procentpunt afneemt tot 8,3 procent, het laagste peil sinds 1992.De hoge groei heeft ook een positieve invloed op de overheidsfinanciën. Economen voorspellen dat het overheidstekort met 0,5 procentpunt daalt tot amper 0,2 procent van het BBP. De Nationale Bank is iets voorzichtiger, want zij tipt op een deficit van 0,5 procent van het BBP. De vermindering van het tekort is vooral te danken aan de daling van de rentelasten, die op haar beurt een gevolg is van de afname van de schuldratio. Het primaire saldo (saldo exclusief rentelasten) verandert weinig en bedraagt ongeveer 6,5 procent van het BBP.Deze budgettaire vooruitzichten houden nog geen rekening met de veiling van de licenties van de nieuwe generatie mobilofonie (UMTS). Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, beslist wellicht maandag hoe de lidstaten deze opbrengst moeten boeken. Er zijn twee opties: ofwel wordt de volledige opbrengst dit jaar verrekend ofwel wordt de opbrengst gespreid over de looptijd van de licentie. Minister van Telecommunicatie Rik Daems is van plan de Belgische licenties in de herfst aan te besteden. De ramingen over de opbrengst variëren van 40 à 60 miljard frank (Daems) tot 280 miljard (zakenbanken Salomon Smith Barney en JP Morgan).Ten slotte geloven economen dat de inflatie dit jaar bijna verdubbelt tot 2 procent. De versnelde stijging van het algemeen prijspeil is vooral te wijten aan ingevoerde inflatie. De aardolieprijs verdrievoudigde sinds de lente van vorig jaar en de euro deprecieerde sinds zijn geboorte met bijna 20 procent tegenover de dollar. WV