Belgische economie neemt goede start in 2000

De eerste indicatoren van het jaar 2000 tonen aan dat het gunstige economische klimaat begin dit jaar voortduurde. Het vertrouwen van ondernemers en gezinnen is zeer groot, de autoverkoop stijgt fors, de werkloosheid blijft flink dalen, het overheidstekort neemt sterk af en de inflatie heeft wellicht een piek bereikt. Ondertussen blijven de vooruitzichten voor de komende maanden goed.De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank, die het vertrouwen van de ondernemers weerspiegelt, daalde in januari voor de tweede openvolgende maand. Maar het vertrouwen van de bedrijfsleiders blijft erg groot en de afgevlakte curve, die de fundamentele trend weergeeft, stijgt nog steeds. Het consumentenvertrouwen zet zijn stijgende trend voort en bereikte in februari het hoogste peil sinds 1990.De stijging van de industriële productie vertraagde in januari en de activiteit van de bouw daalde fors. Wellicht speelden hier uitzonderlijke factoren een rol. Er zijn aanwijzingen dat rond de jongste jaarwisseling meer ondernemingen dan normaal hun activiteit terugschroefden. De bedrijven besteedden al hun aandacht aan de overgang naar het jaar 2000. De activiteit van de bouw is in de winter sterk afhankelijk van het weer. Daarom trad er in februari wellicht een herstel op.Het grote optimisme zet de gezinnen ertoe aan hun consumptie te verhogen. De inschrijvingen van nieuwe personenwagens stegen in februari met 29 procent. Dit is wel gedeeltelijk te danken aan het tweejaarlijkse Autosalon. Tijdens de eerste twee maanden namen de inschrijvingen van personenwagens toe met 11,6 procent. Hoewel het Autosalon een rol speelde, is deze flinke stijging opmerkelijk, want de autoverkoop bereikte in 1999 een recordhoogte.Over de investeringen zijn nog geen recente gegevens beschikbaar. De bedrijfsinvesteringen stegen vorig jaar met 6,9 procent. Dit was vooral te danken aan de dienstensector, die 8,4 procent meer investeerde dan in 1998. De sectoren vervoer en verkeer (hoofdzakelijk telecommunicatie) en diensten aan ondernemingen verhoogden hun kapitaalvorming het meest. De investeringen van de industrie groeiden met 4,4 procent.Maar voor deze laatste zijn de vooruitzichten gunstig. De investeringsenquête van de Nationale Bank suggereert dat de verwerkende nijverheid (industrie exclusief bouw en nutsbedrijven) dit jaar 18 procent meer zal investeren dan vorig jaar. Zowel de stijgende bezettingsgraad van de productiecapaciteit als de toenemende winsten ondersteunen de investeringen. De overheidsinvesteringen zullen er nog enkele maanden van profiteren dat er gemeenteraadsverkiezingen op komst zijn.Ook de buitenlandse vraag leverde in 1999 een positieve bijdrage tot de economische groei. Het exportvolume groeide duidelijk sneller dan het importvolume. Economen verwachten dat de uitvoer ook dit jaar dankzij de internationale heropleving meer toeneemt dan de invoer. Zij voorspellen dat de Belgische economie in 2000 met 3,25 tot 3,5 procent groeit, tegenover 2,3 procent in 1999.Ook de evenwichtsindicatoren evolueren gunstig. Ondanks de groeivertraging begin vorig jaar bleef de werkloosheid in een vrij constant tempo dalen. Dit wijst erop dat de economische groei arbeidsintensiever werd. Het aantal banen steeg in 1999 met zowat 40.000 en in 2000 zal het aantal extra jobs oplopen tot ongeveer 50.000.De inflatie schommelt sinds december net onder 2 procent, maar de piek is wellicht bereikt. Economen verwachten dat de invloed van de olieprijsstijging in de komende maanden geleidelijk uitdooft en dat de inflatie vanaf maart of april begint te dalen. Ze voorspellen dat de inflatie dit jaar versnelt tot gemiddeld zowat 1,5 procent, tegenover 1,1 procent vorig jaar.Het kastekort van de federale overheid verminderde in de eerste twee maanden met 38,8 miljard frank tot 52,1 miljard. Ook de vooruitzichten voor de totale overheid zijn gunstig. De regering verwacht dat het deficit afneemt tot 0,8 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Maar de begroting 2000 is gebaseerd op een groei van 2,5 procent. Indien de groei evenwel 3,3 procent bedraagt en de regering alle meevallers aanwendt voor een versnelde afbouw van het tekort, kan het deficit smelten tot amper 0,2 procent van het BBP.Het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans stabiliseerde in 1999 op 375 miljard. Het surplus van het dienstenverkeer steeg, maar het boni van het goederenverkeer daalde. Het overschot van de handelsbalans, die min of meer vergelijkbaar is met het goederenverkeer van de betalingsbalans, nam echter toe tot een recordhoogte van 583 miljard. WV