Berlijns instituut pleit voor versoepeling EMU-criteria

BERLIJN (dpa/tijd) - Het Duitse Instituut voor Economisch Onderzoek (DIW) pleit voor een versoepeling van de criteria voor toetreding tot de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU). Het instituut acht zo'n versoepeling zinvol, om de lidstaten te beschermen tegen een verzwakking van de conjunctuur en tegen sociale spanningen.De criteria waar het Berlijnse instituut op doelt, zijn vanzelfsprekend die inzake de overheidstekorten. Volgens het Verdrag van Maastricht mogen alleen die lidstaten tot de EMU toetreden, waarvan het begrotingstekort niet hoger is dan 3 procent van het bruto binnenlands produkt en de overheidsschuld niet hoger is dan 60 procent van dit BBP. Het verdrag laat wel toe dat beide referentiewaarden tijdelijk en in beperkte mate worden overschreden, als ze tegen een bevredigend tempo worden benaderd.