- Bij een eerste consolidatie ontstaat er bij de eliminaties dikwijls

een verschil tussen de deelneming die een moeder aanhoudt in haar dochter, en het aandeel van het eigen vermogen van de dochter dat tegenover deze deelneming staat. Dit verschil wordt het eerste consolidatieverschil genoemd.- Is dit verschil positief, dan noemt men het goodwill, en moet het zoveel mogelijk worden toegewezen aan actiefbestanddelen uit de balans van de dochter.Het soort affectatie of toewijzing dat wordt gekozen, is bepalend voor de toekomstige resultaten van de groep.- Is het verschil negatief, dan spreekt men van een badwill. Ook dan is toewijzing noodzakelijk. Indien geen toewijzing mogelijk is, komt het verschil terecht in de negatieve consolidatieverschillen.- Het bedrijfseconomische beeld van de geconsolideerde jaarrekening kan in de toekomst enkel worden verbeterd indien de basis van de waarderingsregels niet meer louter fiscaal geïnspireerd zal zijn. Toch geeft een consolidatie al een duidelijk beeld van de globale vermogensstructuur van een groep, en is het zeker een interessante oefening.