Advertentie
Advertentie

Bouwsector vraagt investeringen in infrastructuur op te krikken

(tijd/belga) - Hoewel de federale overheid steeds meer fiscale en andere inkomsten ophaalt uit de toename van het verkeer, blijven de noodzakelijke investeringen in wegenbouw uit. Volgens de Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf (NCB) moeten de opbrengsten van verkeersbelasting en dergelijke worden doorgestort aan de regionale overheden, zodat die een inhaaloperatie kunnen inzetten. De sectorfederatie beschouwt voor 125 miljard frank extra investeringen tegen 2010 als een minimum. Zoniet dreigen veel investeerders het te laten afweten, zo luidt de waarschuwing.Begin jaren 70 investeerde de overheid nog bijna 3 procent van het BBP (bruto binnenlands product) in infrastructuur. Vandaag is dat amper 1 procent, of 70 miljard frank. Volgens de NCB is die daling te sterk. Een normaal investeringsbeleid volgt het ritme van de economische groei, die op haar beurt nauw samenhangt met de evolutie van de mobiliteit, zo stelt de federatie. In die redenering zouden de investeringen in vervoersinfrastructuur de voorbije decennia veeleer gestegen moeten zijn. In de periode 1970-1995 groeide het goederenvervoer met 85 procent, het reizigersverkeer nam met 120 procent toe.