Budget industrieterreinen moet fors hoger

(tijd) - Om uitwijking tegen te gaan, wil Vlaams minister van Economie dat de middelen voor het Fonds voor de Economische Expansie en Regionale Reconversie ter ondersteuning van infrastructuurwerken op industrieterreinen verdubbeld worden. In de initiële begroting voor 1996 was 200 miljoen uitgetrokken, een bedrag dat met de begrotingscontrole al werd opgetrokken tot 300 miljoen frank.In zijn beleidsnota voor 1995 had Van Rompuy al een bijkomende behoefte aan nieuwe bedrijfsterreinen ten belope van ongeveer 5.300 hectare onderschreven. Ook het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen gaat uit van een geraamde 5.500 hectare nieuwe industrieterreinen in af te bakenen zones en ongeveer 3.750 hectare in zoekzones. Intussen zijn al intercommunales opgericht om nieuwe terreinen te ontsluiten en bouwrijp te maken.