Advertentie
Advertentie

Cepina regelt ook kleine geschillen buiten rechtbank

BRUSSEL (tijd) - Het centrum voor nationale en internationale arbitrage Cepina start vanaf 1 januari 1997 met een snelle regelingsprocedure voor kleine geschillen. Voor betwistingen die in hoofdsom niet meer bedragen dan 500.000 frank garandeert Cepina een procedureduur van ten hoogste 112 dagen en een kostprijs die nooit meer kan bedragen dan 50.000 frank. Arbitrage kan door contracterende partijen vrij worden bedongen en bespaart twistende partijen - zowel bedrijven als particulieren - een lange lijdensweg langs de Belgische rechtbanken.'Cepina werd in 1969 opgericht onder de auspiciën van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en van de Belgische Organisatie voor de Internationale Kamer van Koophandel', zegt voorzitter Jan Steyaert, gewezen bestuurder van de textielgroep UCO en ere-voorzitter van de Belgische vereniging van bedrijfsjuristen. 'Cepina is een onafhankelijke instelling zonder winstgevend doel die zeer nuttige diensten verstrekt aan het bedrijfsleven. Dat is de reden waarom het VBO destijds mee aan de wieg stond van Cepina', onderstreept Guy Keutgen, secretaris-generaal van Cepina en bestuurder-secretaris-generaal van het VBO. Op 1 januari 1997 introduceert Cepina zijn nieuwe reglement dat voor het eerst ook een regeling voor kleine geschillen bevat, die een snelle afhandeling tegen een beperkte en vooraf bekende kostprijs waarborgt. De maximale duur van de procedure is 112 dagen en de kostprijs bedraagt ten hoogste 50.000 frank. Elke partij betaalt een provisie en de arbiter beslist na afloop wie de kosten van de procedure draagt. Om de snelheid te waarborgen, wordt slechts één scheidsrechter benoemd. In principe is dat steeds een jurist, gespecialiseerd in de problematiek van het geschil. Advocaten, bedrijfsjuristen maar ook juristen die geen puur juridisch beroep uitoefenen, komen in aanmerking. De arbitrageprocedure voorziet in een uitvoerbare beschikking waartegen geen beroep mogelijk is. Het vonnis moet aan strenge juridische criteria beantwoorden en zo ook een duidelijke motivering bevatten. 'Zoniet kan voor een gewone rechtbank de vernietiging van de beschikking gevraagd worden', zegt Jan Steyaert. De selectie van de arbiters steunt op strakke criteria. Onafhankelijkheid en deskundigheid primeren, naast beschikbaarheid. Voor Cepina en de arbiters gelden 10 gedragregels. Zo kunnen de voorzitter en de secretaris-generaal van Cepina noch hun vennoten of medewerkers optreden als arbiter of raadsman. Elke arbiter aanvaardt het regelement integraal toe te passen en zich onafhankelijk op te stellen. 'Arbitrage staat of valt met de deontologie van de arbiters', zegt Jan Steyaert met klem. 'Er worden bijvoorbeeld geen arbiters gekozen die afkomstig zijn uit de streek van de betrokken partijen. Cepina werkt nationaal en interprofessioneel en in volle discretie. Concurrenten, publiek, werknemers of andere partijen krijgen geen weet van het geschil zoals in een rechtbank vaak gebeurt. Dat kan van belang zijn bij de behandeling van persoonlijke geschillen zoals erfenissen. Particulieren en bedrijven kunnen immers een beroep doen op Cepina.' De enige voorwaarde is dat contractueel en schriftelijk is vastgesteld dat geschillen aan Cepina zullen worden voorgelegd. Dat kan een clausule zijn uit de factuurvoorwaarden of een contract. Partijen kunnen ook bij het ontstaan van een geschil meteen beslissen om een arbitrageregeling toe te passen. Cepina behandelt binnenlandse geschillen en geschillen tussen Belgische en buitenlandse partijen. Deze laatste soort neemt in verhouding snel toe. Ook het totale aantal geschillen groeit zienderogen. 'Tussen 1992 en 1996 is er exponentiële groei', onderstreept Guy Keutgen. Voor de nieuwe regeling 'kleine geschillen' wordt extra promotie gevoerd bij de Kamers van Koophandel, de bedrijvenfederaties, bedrijfsjuristen, balies en advocaten. Cepina heeft ook akkoorden lopen met arbitrage-instellingen in andere landen zoals de InternationaleKamer van Koophandel in Parijs of het Nederlands Arbitrage-instituut naast instellingen in Duitsland, Oostenrijk, China en Rusland. KB