Christelijke mutualiteiten willen vooral tariefzekerheid

"We hebben het akkoord artsen-ziekenfondsen onderschreven als een kompromis, wel wetende dat sommige aspekten ervan minder gelukkig zijn. Voor de LCM blijft de toegang tot optimale zorg voor alle zieken en dit tegen afgesproken voorwaarden, prioritair. We hebben in de eerste plaats tariefzekerheid en afdwingbaarheid van de afgesproken erelonen voor onze verzekerden nagestreefd. Daarom hebben we het kompromisakkoord onderschreven.'

Dit schrijft de Landsbond van Christelijke Mutualiteiten (LCM) in een mededeling over het akkoord artsen- ziekenfondsen. Ondertussen heeft minister van sociale zaken Busquin nog geen standpunt ingenomen over het akkoord (zie elders in de krant).

De LCM is bekommerd om de onjuiste en soms misleidende bedenkingen die rond het recente akkoord artsen- ziekenfondsen worden verspreid. Vele van deze reakties handelen blijkbaar niet over de inhoud van het akkoord maar eerder over partikuliere belangen of standpunten, aldus de mededeling. De Christelijke Mutualiteiten willen dan ook een aantal punten op een rijtje zetten.

De LCM is zich luidens de mededeling goed bewust van de moeilijke financiële situatie van de ziekteverzekering. Daarom heeft ze, steeds met zin voor verantwoordelijkheid, aanvaardbare besparingen en struktuurhervormingen verdedigd. Overeenkomstig de ministriële richtlijnen hebben de ziekenfondsen van de geneesheren een besparing van tenminste 5 miljard fr. op jaarbasis bekomen, voornamelijk in de klinische biologie, aldus de LCM. In deze sektor wordt voor de laboratoria in ziekenhuizen een reëel begin gemaakt van forfaitsystemen en is tevens een forse vermindering van de uitgaven voorzien in de ambulante klinische biologie. Vanaf 1 april 1989 zal alle klinische biologie voor gehospitalizeerden via een forfaitair systeem worden terugbetaald, dit overeenkomstig de wet van 7 november 1987, die nog dient uitgevoerd te worden, aldus de mededeling van de LCM.

De ziekenfondsen hebben de onaanvaardbare eisen van de Konfederatie van Geneesheren moeten verwerpen. Deze eiste immers een verhoging van 3 x 10 procent voor alle prestaties van alle huisartsen. Voor een deel van de huisartsen en voor een deel van de specialisten werd wel een geleidelijke verhoging toegestaan, gespreid over 2,5 jaar en voor een specifiek aantal prestaties. Deze wordt gefinancierd binnen de grenzen van een minimale te verwachten indexering van 1,5 procent per jaar en is enkel voor een deel van de prestaties van toepassing.

Wanneer het akkoord niet wordt goedgekeurd, zonder dat daarbij verplichte tarieven worden opgelegd overeenkomstig de wettelijke mogelijkheden, zullen de patiënten zware problemen ondervinden, zo vrezen de Christelijke Mutualiteiten. Bovendien zullen volgens de LCM per maand uitstel ongeveer 400 miljoen fr. besparingen verloren gaan.

De LCM heeft ook kennis genomen van het feit dat dokter Wynen, korte tijd na het sluiten van het akkoord, zijn vroegere aanvallen tegen de ziekenfondsen herneemt. De LCM zal niet meer ingaan op deze verdraaide en lasterlijke voorstelling van het Andersen-rapport, zo wordt meegedeeld in het perscommuniqué.

Angst bij politici

Ondertussen heeft ook het Vlaams Artsensyndikaat (VAS), onder voorzitterschap van dr. Beckers, gereageerd op de scherpe veroordelingen van het akkoord door de politieke partijen. In een mededeling wordt gesteld "dat het recente verbintenisakkoord het enige punt is waarover de politieke kaste een éénsgezinde houding kan aannemen. Deze unaniem scherpe kritiek is kennelijk ingegeven door de angst en de vertwijfeling die bij de politici leeft om het misprijzen van de kiezer. Iedereen heeft nu begrepen dat dit wettelijk tot stand gekomen verbintenisakkoord als zondebok wordt beschouwd, in een poging om de aandacht af te leiden".

Het VAS laakte voorts "de ongehoorde schijnheiligheid van het politieke milieu dat sinds 1983 de wetgeving blokkeert die het plunderen van de ziekteverzekering door de commerciële laboratoria met één pennetrek onmogelijk zou maken. Indien het publiek was ingelicht over de vunzige achtergronden van deze zaak, zouden de opiniepeilingen over bepaalde politieke partijen nog ongunstiger uitvallen dan ze nu al zijn', aldus dokter Beckers van het VAS.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud