CVP-fractie giet bezwaren tegen voorstel verlaging successierechten samenwonenden in reflectienota

BRUSSEL (tijd) - Het voorstel van decreet van Guy Swennen (SP) om de successierechten voor samenwonenden gelijk te schakelen met die voor gehuwden vergroot de fiscale benadeling van gehuwden, rust op een wankele bevoegdheidsbasis, biedt onvoldoende rechtszekerheid, tast het gelijkheidsbeginsel aan en zet de deur open voor 'legale misbruiken'. Dat zegt de CVP-fractie in het Vlaams Parlement in een reflectienota, waarmee zij de andere fracties van het gelijk van haar verzet tegen het voorstel wil overtuigen. Een SP-VLD-VU-Agalev-wisselmeerderheid in de commissie voor Financiën en Begroting van het Vlaams Parlement keurde op 23 april het voorstel-Swennen goed. Twee ongehuwde personen van hetzelfde of verschillend geslacht die duurzaam 'in partneriaat' samenwonen - wat moet blijken uit het feit dat zij ten minste drie jaar in een gemeentelijk partneriaatsregister zijn ingeschreven - vallen volgens het voorstel onder hetzelfde, begin dit jaar verlaagde tarief van de successierechten. De CVP en het Vlaams Blok stemden tegen het voorstel.