Advertentie
Advertentie

DBAssociates verlegt hoofdactiviteit buiten België

In het afgelopen jaar realiseerde DBAssociates 66 procent van zijn omzet op buitenlandse markten, tegen 49 procent in 1999. DBAssociates is gespecialiseerd in advies en dienstverlening rond het beheer van de werkomgeving, ook facilitair beheer of facility management genoemd. De sterke toename van het buitenlands aandeel heeft veel te maken met enkele geslaagde overnames in het vorige boekjaar. Het gaat om BDS & Partenaires uit Zwitserland en Facilities Resources uit de VS. In Frankrijk werd een overname afgeblazen wegens een te groot verschil in bedrijfscultuur. BDS & Partenaires werd intussen al volledig geïntegreerd in DBAssociates. De overname in de VS heeft tot doel een basis te leggen voor verdere ontwikkeling op de Amerikaanse markt. Dit jaar zal de integratie van het bedrijf in de groep plaatsvinden en volgend jaar zal het bedrijf als platform voor verdere ontwikkeling worden aangewend.De omzet van DBAssociates steeg vorig jaar van 11,2 miljoen tot 20,9 miljoen euro (843,1 miljoen frank), een klim met 87 procent. Intern steeg de omzet met 23 procent, extern met 64 procent. Het aandeel van België in de wereldwijde omzet daalde van 51 procent in 99 naar 34 procent in 2000. De sterke toename van het buitenlands aandeel heeft niet alleen met de zopas vermelde overnames te maken, maar ook met de opstarting van nieuwe filialen. De groep telt nu tien kantoren, tegen zes eind 99 en is aanwezig in acht landen. Uit Argentinië heeft het bedrijf zich teruggetrokken. Daar bleven de activiteiten te beperkt.Het bedrijfsresultaat van DBAssociates steeg vorig jaar met 50 procent, maar bleef nog steeds negatief op 300.000 euro (12 miljoen frank). Ook het nettoresultaat verbeterde, al bleef het in het rood op 900.000 euro. De bedrijfskasstroom daarentegen kwam voor het eerst uit het rood en bedroeg 200.000 euro. Algemeen directeur Benoît Greindl stelt dat de lage resultaten inherent zijn aan het opstarten van nieuwe filialen. Dat brengt hoge kosten met zich mee. Bovendien draait een nieuw filiaal minstens twee jaar negatief.Greindl wijst erop dat het aandeel van de banken en verzekeringsmaatschappijen in de omzetcijfers aanzienlijk is teruggevallen, namelijk van 48 naar 31 procent. Andere sectoren zoals de IT en telecomsector hebben aan belang gewonnen. Tussen de verschillende activiteiten die het bedrijf uitoefent, blijft het zoeken naar oplossingen voor de werkomgeving en het aanverwante project management de kern uitmaken (44%). Voorts levert de integratie van informatiesystemen 24 procent van de omzet en de grafische ondersteuning 15 procent.Tijdens het jaar heeft DBAssociates zijn portefeuille van grote klanten aanzienlijk weten uitbreiden. Er werden op de diverse markten (België, Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Spanje, Zwitserland en de VS) contracten afgesloten. Voorbeelden zijn Bell South, IRS (Franse belastingdienst), KBC, De Post, Coca Cola, GSK, Euroclear, Dexia, Philip Morris, SerOne, Renault, enzovoort.De overname van bedrijven in Zwitserland en de VS vergde een versterking van het kapitaal. Daarom werd ongeveer 4 miljoen euro opgehaald bij vooral externe investeerders. De verse middelen werden eveneens aangewend om investeringen in onderzoek en ontwikkeling te ondersteunen. Die investeringen hadden vooral betrekking op de invoering van e-oplossingen waardoor de toegevoegde waarde van de diensten aan de klanten en de interne productiviteit zijn toegenomen. Zij moeten toelaten processen op een aanzienlijke manier te versnellen en te verbeteren. Het hele proces van een herlokalisering, vanaf het nemen van de beslissing tot en met de verhuizing, vraagt doorgaans een termijn van 24 maanden. Met internet kan deze termijn met zes maanden worden teruggeschroefd, zegt Greindl.Om verdere groei te verzekeren kan het mogelijk zijn dat DBAssociates een beroep doet op de beurs. Vanuit dit vooruitzicht en vanuit het feit dat zich meerdere externe investeerders onder de aandeelhouders bevinden, wil het bedrijf strikte regels van deugdelijk beheer toepassen. Hoofdbedoeling is dat de onderneming op die manier beter functioneert. De aanwezigheid van onafhankelijke bestuurders kan daar toe bijdragen. Bovendien hebben beide oprichters van DBAssociates, Benoît Greindl en Frédéric Dawans besloten de taken te verdelen. Greindl wordt algemeen directeur van de groep die de dagelijkse leiding op zich neemt, terwijl Dawans voorzitter van de raad van bestuur wordt en de strategie uitwerkt.Voor 2001 rekent DBAssociates op een verdere groei van de omzet, waarbij een interne groei met 20 procent wordt vooropgezet. De integratie en consolidatie van de jongste aanwinsten wordt uitgevoerd. In het lopend jaar gaat voorts bijzondere aandacht naar de beheersing van de structurele kosten. Tevens zal getracht worden de verschillende filialen aan een kritieke omvang te helpen. Dat alles moet de rendabiliteit verbeteren. Voor 2002 wordt dan weer externe groei mogelijk geacht.DBAssociates legt zich toe op het beheer van de werkomgeving, het facilitair beheer of facility management (FM). Dat is een sector die jarenlang in de schaduw heeft gestaan, maar stilaan erkenning vindt. Steeds meer bedrijven hebben begrepen dat al wat met FM te maken heeft, ongeveer 15 procent van de kosten van een bedrijf in de tertiaire sector uitmaakt en zodoende de tweede kostenpost in de exploitatie.In een veranderende economische omgeving zijn de vooruitzichten voor het facilitair beheer overigens bemoedigend. Onder invloed van de overnames en fusies dringt zich een professioneel beheer van de nieuwe werkomgeving op. Het deugdelijk beheer vraagt om een instrumentarium waarmee waarden kunnen worden getoetst. Bovendien wordt de huisvesting een belangrijk onderdeel in het human-resourcesbeleid van een bedrijf. Een aangename werkomgeving wordt steeds meer een belangrijke factor in het aantrekken en behouden van personeel.Ook de werkorganisatie sluit helemaal aan bij de activiteiten van FM. Die organisatie wordt steeds meer gekenmerkt door trends als telearbeid en het delen van bureaus, terwijl de mobiliteit een belangrijke factor in de levenskwaliteit van de werknemers wordt. Door de flexibiliteit die dit alles teweegbrengt, gaat Greindl spreken over de werknemer die zich als een nomade door de kantoorgebouwen van zijn onderneming beweegt.Greindl merkt op dat er een beweging is ingezet waarbij werk op weg naar de mensen gaat in plaats van omgekeerd. De informatica en de telecommunicatie laten toe dat mensen thuis werken of in satellietkantoren zodat ze zich niet elke dag naar de hoofdzetel moeten begeven. Bovendien kunnen ze het tijdstip van hun verplaatsing naar de hoofdstad zodanig schikken dat ze ver buiten de spitsuren blijven. Een en ander betekent dat zich een belangrijk kantoorgebied buiten het Brusselse zou kunnen ontwikkelen. WB