De juiste formule voor de uitkering

Voltijdse werknemers ontvangen bij tijdelijke werkloosheid een uitkering. De formule om het aantal uitkeringen per maand te berekenen, is [(P x 6) : Q]. P staat voor het aantal uren tijdelijke werkloosheid tijdens een bepaalde maand. In principe wordt daarbij alleen rekening gehouden met het verlies van een volledige arbeidsdag overeenkomstig het werkrooster van de werknemer. Q staat voor de normale gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, eventueel inclusief arbeidsduurverminderingsdagen.Dezelfde regel geldt ook voor deeltijdse werknemers, indien ze niet genieten van een inkomensgarantieuitkering. Het is een vergoeding die toegekend wordt aan de voltijdse werknemer die in het kader van een herstructurering overstapt naar een deeltijdse tewerkstelling. De deeltijdse werknemer die wel een dergelijke uitkering geniet, ontvangt een vergoeding volgens de formule [(P x 6) : S]. S staat dan voor de normale gemiddelde arbeidsduur van het personeelslid dat eenzelfde functie uitoefent, doch voltijds is tewerkgesteld (de zogenaamde maatman). De uitkering voor de vrijwillig deeltijdse werknemer en de halftijds bruggepensioneerde ten slotte, wordt berekend volgens de formule [(P x 12) : S].De weergegeven formules worden toegepast op een dagbedrag om tot de uiteindelijke uitkering voor een bepaalde maand te komen. De berekeningsbasis voor dit dagbedrag is het gemiddelde loon waarop de werknemer recht zou hebben voor de lopende arbeidscyclus. Voor werknemers die betaald worden met een vast maandloon, is het gemiddeld dagloon gelijk aan 1/26ste. Het gemiddelde dagloon van werknemers met een vast uurloon, wordt bekomen door het uurloon te vermenigvuldigen met [Q : 6]. DDM