Advertentie
Advertentie

De KMO-agendavan minister Daems

De regering zal haar KMO-beleid in het laatste jaar van de legislatuur toespitsen op een snelle afwerking van de maatregelen die de interne en externe drempels voor groeiondernemingen moeten wegwerken. Dat zei Rik Carpentier, adjunct-kabinetschef van minister van Middenstand Rik Daems tijdens het KMO Forum van Agoria. Nieuwe plannen komen er niet (meer); nu moet vooral afgewerkt worden wat begonnen is. Daarop zal de federale regering afgerekend worden.Het actieplan omvat vijf domeinen: Fiscale druk verlichten:De vermindering van de personenbelasting is goed voor zelfstandige ondernemers. De vermindering van de vennootschapsbelasting wordt gecompenseerd maar de kleinere KMOs worden ontzien. Lagere tarieven trekken buitenlandse investeerders aan die een beroep doen op Belgische KMOs als toeleverancier. Patronale lasten verlichten:Op 1 april 2000 werden de patronale lasten verlaagd met 800 euro per werknemer per jaar. Deze maatregel loopt nog voort. Administratieve rompslomp verminderen:De eerste oplossing, die de vermindering van regels en wetten inhoudt, is waardevol maar voorlopig moeilijk te realiseren. Het is ook moeilijk weerstand te bieden aan allerlei pressiegroepen die nieuwe regels eisen, gaf Rik Carpentier toe. Een tweede oplossing is de betere toegang tot de administratie zodat de lasten draaglijk worden. Het ondernemingsloket dat ondernemingen rechtstreeks toegang geeft tot de Kruispuntbank moet tegen 1 januari 2003 operationeel zijn. Het wetsontwerp is voor advies bij de Raad van State. De tijd voor de accreditatie van de erkende ondernemingsloketten wordt wel bijzonder kort en de diverse gegevensbestanden van de overheid moeten tegen dan ook met elkaar kunnen communiceren. Toegang tot financiering:Ondernemingen zullen makkelijker een beroep kunnen doen op het Participatiefonds. Enkele nieuwe regelingen zijn reeds van kracht en nieuwe staan op stapel. Sociale bescherming:Het socialezekerheidsstelsel van werknemers en zelfstandigen wordt geharmoniseerd op drie vlakken: ziekte-uitkeringen worden verhoogd en de wachttijd daalt, voor de gezondheidszorg wordt het onderscheid tussen grote en kleine risicos afgeschaft en de kinderbijslagen gelijkgeschakeld. Kinderbijslagen en gezondheidszorg zijn een basisrecht dat geen onderscheid mag maken tussen werknemers en zelfstandigen, zei Carpentier. Pensioenen blijven een heikel punt omdat voor zelfstandigen geen patronale bijdragen worden betaald. De verbetering van het pensioen van de zelfstandigen wordt een meerjarenplan waarvoor in september de aanzet wordt gegeven. KB