Advertentie
Advertentie

De KMO-tarieven

Wanneer kan een vennootschap genieten van de (nieuwe) verlaagde tarieven? Als de vennootschap vijf strikte voorwaarden naleeft (art. 215, derde lid W.I.B. 1992).- De vennootschap mag geen aandelen bezitten waarvan de beleggingswaarde meer bedraagt dan 50 procent, hetzij van de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal, hetzij van het gestorte kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden.- De aandelen die het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen mogen niet voor ten minste de helft in het bezit zijn van een of meer andere vennootschappen.- De vennootschap mag geen dividend uitkeren dat hoger is dan 13 procent van het gestorte kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk.- Er moet aan één bedrijfsleider een bezoldiging toegekend worden die gelijk is aan 24.500 euro of hoger is dan het belastbare inkomen van de vennootschap wanneer die bezoldiging minder bedraagt dan 24.500 euro.- De vennootschap mag geen deel uitmaken van een groep waartoe een coördinatiecentrum behoort.