Advertentie
Advertentie

De organisatiestrategie voor e-procurement

Tegenwoordig worden vele mensen voorbij gestoken door de nieuwe e-concepten waarmee de Internet goeroes graag naar buiten komen. In geen tijd ontstaat er een ware hype, die dikwijls een succesvolle ontwikkeling in de weg staat. Hoever staan we in ons land op het vlak van e-procurement? Tot voor kort keken de meeste inkopers met lede ogen toe hoe hun collegas in andere departementen verwend werden met revolutionaire ontwikkelingen die hun werk wat aangenamer konden maken. De leveranciers van e-procurement geven dan ook onnoemelijke budgetten uit aan publiciteit. Ze weten op hun doelgroep in te spelen en pakken uit met slogans die in het oog springen. Maar het blijft nog de vraag hoe de inkopers dit nieuw begrip onthalen, ook nu de hype rond e-procurement net achter de rug is. De leveranciers stellen deze oplossingen misschien wel te mooi voor. Ze zouden inkopers moeten kunnen overtuigen met best practices, maar deze succesvolle cases zijn tot nu nog toe eerder uitzonderingOnder e-procurement wordt het toepassen van webtechnologie in het inkoopproces verstaan, met als doel het sourcen, afroepen en betalen van diensten en goederen te vergemakkelijken in business-to-businesstransacties.De rode draad doorheen deze eindverhandeling betreft de volgende onderzoeksvraag: Wat is de houding en de perceptie van de Vlaamse inkopers ten opzichte van e-procurement?Om een antwoord te vinden op deze vraag wordt een ruim theoretisch denkkader geschetst. Hierbij worden de concepten inkoop en e-business afzonderlijk ontleed. Deze concepten vormen een trechter naar e-procurement en de vormen van e-procurement die in detail besproken worden.Met de theoretische onderbouw werd een vragenlijst opgesteld die als voedingsbodem diende voor het empirische gedeelte. In dit deel kregen 1.700 ondernemingen een vragenlijst. Alle leden van de Vereniging voor Inkoop en Bedrijfslogistiek (VIB) werden aangeschreven. De respons op de enquête was 8 procent (130 respondenten), dit relatief laag percentage is toe te schrijven aan het feit dat het adressenbestand niet enkel inkopers bevatte. In de enquête werd gepeild naar de bekendheid met gerelateerde begrippen, interne en externe belemmeringen bij en kritische succesfactoren voor de implementatie van e-procurement. De resultaten van de enquête werden vergeleken met een gelijkaardig onderzoek dat tegelijkertijd in Nederland liep. 61,5 procent van de respondenten hebben enige kennis van e-procurement, dit wil dus zeggen dat 82 van onze 130 respondenten bekend zijn met e-procurement.Eerst en vooral werd er met het oog op een datareductie een factoranalyse toegepast op de variabelen en konden we uiteindelijk acht betekenisvolle factoren weerhouden. Op basis van acht factoren hebben we de 130 respondenten geclusterd in 5 zinvolle clusters.Deze 5 clusters werden tevens benoemd. In de eerste cluster zitten de inkopers met een schaarse kennis van e-procurement. De tweede cluster bevat eigenlijk de outlayers. Deze enkele respondenten menen op de hoogte te zijn van e-procurement, maar kunnen hiervan geen blijk geven door hun manier van antwoorden. De derde cluster beschrijft de best-followers. Deze inkopers hebben een relatief negatieve kijk op e-procurement. De implementatie is nog niet relevant voor hun onderneming. De volgende cluster bevat de first-movers, deze respondenten hebben al enige praktische ervaring met elektronisch inkopen. Zij zijn van mening dat het gebruik van e-procurement hun job op een positieve manier zal veranderen. In de laatste clusters zitten de inkopers die niet bekend zijn met e-procurement.De indeling in de 5 clusters werd gedaan volgens de kennis- en toepassingsgraad van e-procurement. Dit is eigenlijk een opmerkelijk feit. De menselijke factor is klaarblijkelijk belangrijk. De types van bedrijven blijken niet relevant om de clusters te benoemen, maar de persoonlijke kenmerken van de inkoper des te meer. De leeftijd en de opleiding van de inkopers zijn doorslaggevend voor de e-procurement strategie van de bedrijven. Het persoonlijk profiel van een first-mover is overwegend dat van een jonge universitaire inkoper (tussen de 25 en 35 jaar). Zij profileren zich immers meestal als opinion leaders. Headhunters zullen hun handen vol hebben aan het ontdekken en wegplukken van goede e-procurement managers.Concluderend wordt er teruggegrepen naar de onderzoeksvraag en wordt er getracht de bevindingen uit het onderzoek terug te koppelen. Aangezien de steekproef relevant is voor de hele Vlaamse inkoperswereld en het responspercentage meezit, mogen de conclusies voor de respondenten in een meer algemeen kader weergegeven worden. Tevens kan men het onderzoek linken met change processes en de theorie daarrond. Het eerste project waarmee men de verandering inleidt, moet een winner zijn. Voor de motivatie van de betrokkenen is het van absoluut van belang dat dit praktisch project succesvol wordt beëindigd. De kritische fase voor e-procurement komt er nu aan. Het is nu van belang om de juiste mensen op deze projecten te zetten en praktische oplossingen in te voeren in de onderneming. Leiders vinden voor de nieuwe initiatieven is de boodschap. De tweede fase van e-procurement is immers aangebroken.Gert GIJBELS en Elke STRUYS Handelsingenieurs, LUC