De overige maatregelen

- De verminderde tarieven worden: op een eerste schijf van 25.000 euro: 25 procent, van 25.000 tot 90.000 euro: 31 procent, van 90.000 tot 332.500 euro: 34,5 procent.- De debt equity ratio (art. 198, 11 W.I.B. 1992) gaat van zeven naar vier. Krijgt een vennootschap een krediet van een kredietverstrekker die in een fiscaal paradijs verblijft, dan zal de hoofdsom van die lening maar vier keer de som van de belaste reserves bij het begin van het belastbare tijdperk mogen zijn verhoogd met het gestorte kapitaal bij het einde van dat tijdperk. Is het meer, dan is de verhoudingsgewijs berekende interest niet aftrekbaar.- De eerste schrijf van 125 euro dividenden uitgekeerd door vennootschappen erkend door de Nationale Raad van de Coöperatie zijn voortaan belastbaar in het fiscaal resultaat van de vennootschap die ze uitkeert.- Het verlies van een belastbaar tijdperk mag niet gecompenseerd worden op het gedeelte van de winst dat voortkomt uit abnormale of goedgunstige voordelen. Als de vennootschap met verlies zit in een boekjaar en dit ongedaan maakt door het uitreiken van een verkoopfactuur waar geen prestaties tegenover staan, zal zij op het bedrag van die factuur toch belasting moeten betalen. Deze regel bestond tot vandaag enkel voor aftrek van verliezen van vorige belastbare tijdperken van de winst in het boekjaar. Nu geldt de regel ook in hetzelfde boekjaar.- Vennootschappen zullen geen vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetaling krijgen voor de eerste drie boekjaren van een vennootschap. Vennootschappen zullen dus niet meer voorafbetalen. Als ze dat toch zouden doen, krijgen ze immers in tegenstelling tot de personenbelasting geen beloning.