De Pyrrusoverwinning in de strijd tegen zwartwerk

(tijd) - 'De scheiding tussen privé- en vennootschapsvermogen reikt soms zo ver dat ze zaakvoerders-fraudeurs onaantastbaar maakt. Stelt de inspectie vast dat een malafide werkgever zijn personeel zwart laat werken, en eist de RSZ de betaling van niet-gestorte bijdragen, dan sleept de ondernemer de zaak voor de rechter. De traagheid daar geeft hem genoeg tijd om zijn bedrijf leeg te halen. Wanneer de rechter eindelijk uitspraak doet, is de onderneming al lang een lege doos geworden.' Aan het woord is een inspecteur van de Sociale Inspectie. Hij legt de vinger op de grootste wonden van de strijd tegen het zwartwerk, en doet enkele concrete voorstellen om een en ander te verbeteren. Een hint voor de rondetafel over zwartwerk, die de ministers Miet Smet (Arbeid) en Stefaan de Clerck (Justitie) maandag samen roepen.Een gebrek aan sociale inspectiediensten is wel het laatste wat België kan aangewreven worden. In totaal zijn er vier. De Inspectie van Sociale Wetten, die in het Ministerie van Arbeid waakt over de naleving van de arbeidsreglementering en de CAO's (contracten, arbeidsduur, ...), is wellicht het meest bekend. Daarnaast is er de in het Ministerie van Sociale Voorzorg opererende Sociale Inspectie. Zij zorgt voor de naleving van de totale wetgeving op vlak van sociale zekerheid: sociale documenten (is werknemer al dan niet ingeschreven bij Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)), wet op de deeltijdse arbeid, correcte inning van de sociale bijdragen. Voor dat laatste onderdeeltje helpt ook de Inspectie van de RSZ een handje. En tot slot is er nog de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Die onderzoekt of werklozen nog wel werkwillig zijn, en of ze er in het geniep geen bijverdienste op nahouden.