De regeling voor shoppen op Internet

Meer en meer diensten worden aangeboden via Internet, zowel aan particulieren als aan bedrijven. Al deze diensten zijn in principe onderworpen aan de BTW. De vraag is echter in welk land de BTW is verschuldigd en wie aan de BTW moet voldoen. Om deze vragen te kunnen beantwoorden, moet nagegaan worden wat de aard van de dienst is die via Internet wordt ontvangen, en bovendien waar de dienstverrichter en de ontvanger van de dienst gevestigd zijn. Deze problematiek kwam ook reeds ter sprake op Europees vlak in het BTW-Comité.De Nederlandse Administratie heeft met haar besluit van 14 augustus 1998, nr. VB 98/1785 een standpunt ingenomen inzake de BTW-problematiek met betrekking tot prestaties die via Internet worden verricht. Dit besluit is gesteund op de oriëntatie die in de 38ste vergadering van het BTW-Comité van de Europese Unie werd vastgelegd. Men kan er van uitgaan dat deze regels voor alle lidstaten gelden en dus ook voor België. Hierna wordt een overzicht gegeven van bovengenoemd besluit en wordt dit in een Belgische context geplaatst.