De regering is van plan de aftrekbaarheid van bepaalde onbetwistbare k

osten geleidelijkuit te breiden.Minister Reynders onderzoekt of een belastingplichtige de mogelijkheid moet krijgen om aan te tonendat zijn beroepsmatige restaurantkosten hoger liggen danhet huidige plafond van 50 procent.Ook wat de BTW oprestaurantkosten betreft, wil de minister voorstellen formuleren.De BTW verlagen van 21 naar 6 procent kan niet zonder de zegenvan de Europese Unie.Een tweede mogelijkheid is de aftrekbaarheid van de op restaurantkosten verschuldigde BTW verhogen. Minister Reynders hoopt in het eerste semester van 2001 een voorstel in die zin te kunnen doen.Dat voorstel speelt alleen in het voordeel van deBTW-belastingplichtigen, de gewone consument wint daar niets bij.