De roep om een Europese kapitaalbelasting

De affaire KB-Lux heeft het debat over een gemeenschappelijke Europese politiek inzake de belasting op vastrentende beleggingsinkomsten extra aangewakkerd. Een uniforme politiek moet ertoe bijdragen dat de moeizaam opgebouwde budgettaire en monetaire convergentie in de Europese Unie niet bedreigd wordt door belangrijke kapitaalverschuivingen. De Europese Commissie pleit zowel voor een gemeenschappelijke bronheffing als voor een stelsel waarbij lidstaten financiële informatie uitwisselen. HET DEBAT OVER een uniek tarief op beleggingsinkomsten in Europa is niet nieuw. Een eerste concrete aanzet voor een Europese kapitaalbelasting kwam er op 24 juni 1988. Het toenmalige Europese commissielid Christiane Scrivener lanceerde toen een voorstel om een geharmoniseerd tarief van minimaal 15 procent in te voeren op rente-inkomsten die worden uitgekeerd aan EG-ingezetenen. Uitzonderingen waren voorzien voor niet-belaste spaarinkomsten (zoals het spaarboekje in België) en voor intresten voor euro-obligaties.